davidkretch

Thành viên từ
davidkretch

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


Formatted 'new' as code in "It's new that returns the this object to the calling site."