MDN hiện tại đang ở chế độ bảo trì (chỉ có thể đọc). Tìm hiểu thêm.