fortunebubble

Thành viên từ
fortunebubble

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

static


the class called triple, so n = n || 1 should be used, not n=n|1(bit wise)