fred.wang (Frédéric Wang)

Thành viên từ
fred.wang

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Navigator.registerProtocolHandler()


Rename "protocol" parameter to "scheme" to match https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/registerProtocolHandler

Updates


Keep only some historical milestones in Mozilla, remove dead links from my blog

WorkerNavigator.connection


Change Navigator => WorkerNavigator

MathML Torture Test


Fonts for Mozilla's MathML engine