jwa107

Thành viên từ
jwa107

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.random()


I believe someone changed it to Math.floor() in error, as Math.floor ensures uniform distribution. Math.round() is the one that does not.