kAlvaro (Álvaro González Vicario)

Thành viên từ
kAlvaro

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.random()


Info taken from ECMAScript specs: http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-15.8.2.14