nosebleed

Thành viên từ
nosebleed

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.random()


\/

Math.random()


correcting JS random function for a range. this will still issue wrong results if min is not an integer, but if you leave the min inside the parenthesis, we believe the number returned might not be in the range.