paulofreitas (Paulo Freitas)

Thành viên từ
paulofreitas

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

String.prototype.quote()


Added JavaScript version (checked CVS log of jsstr.c)

New in JavaScript 1.4


New in JavaScript 1.4


Fixed the broken link with a working one

String.prototype.slice()


Fixing JS version per Netscape's "What's New in JavaScript 1.2" docs

Math.random()


Checked ECMAScript 1st Edition specification