pig_knuckle_sandwich

Thành viên từ
pig_knuckle_sandwich

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Expressions and operators


all assignment operators; 12 words added, 21 words removed

Object.prototype.isPrototypeOf()


1 words added, 1 words removed

Window.prompt()


23 words removed

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


reverted. "delete" makes no sense there; 2 words added, 1 words removed