roryokane (Rory O’Kane)

Thành viên từ
roryokane

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Object.seal()


make “Object.freeze()” a link

Object.freeze()


make “Object.seal()” a link

Object.setPrototypeOf()


fixed grammar by adding “the”

Document.getElementsByClassName()


simplified and improved wording in the large example

Document.getElementsByClassName()


added example of getting the first element, improved grammar