shaneowens

Thành viên từ
shaneowens

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


"catch you up" - is not a turn of phrase in English. It seems to be a mix up of the phrases "catch you out" and "trip you up".