thefourtheye (thefourtheye)

Thành viên từ
thefourtheye

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

static


improved the confusing description and removed redundant example

Set


remove non-standard comprehension example

String.prototype.split()


making sure that the text conforms to the Spec http://es5.github.io/#x15.5.4.14