trongthanh (Thanh Tran)

Thành viên từ
trongthanh

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Classes


Fix typo and audit until before Thân class và định nghĩa phương thức (WIP)

String.prototype.normalize()


adding Vietnamese string compare using Unicode normalization

String.prototype.normalize()


First translation

Sử dụng Promise


Sử dụng Promise