yoanmalie

Thành viên từ
yoanmalie

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Une réintroduction à JavaScript


Utilisation de var pour la déclaration

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


Use var on declaration

Utiliser l'attribut aria-label


Sens de phrase plus compréhensible

Utiliser l'attribut aria-label


Micro typo