z0h4n

Thành viên từ
z0h4n

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.cbrt()


Function `cbrt0` in the poylfill should be accepting `x` as a parameter.

Math.cbrt()