zemiak

Thành viên từ
zemiak

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Functions


wikilink to IIFE

Function


glossary link for IIFE

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


link to IIFE

function expression


link to IIFE

IIFE


added syntax pattern