ArrayBuffer

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

ArrayBuffer обекта се използва за репрезентиране на най общ бъфер за двоични данни със статична дължина.

Това е масив от байтове, често наричан в други езици "byte array".Не можете директно да манипулирате съдържанието на ArrayBuffer; вместо това вие трябва да създадете масив от типизирани обекти или DataView обект, който ще представлява бъфера в специфичен формат, който ще се използва за да чете съдържанието на бъфера.

ArrayBuffer() конструктора създава нов ArrayBuffer от подадена дължина в байтове, можете също да получите ArrayBuffer от вече съществуващи данни, например от Base64 низ или от файл от вашата система.

Конструктор

ArrayBuffer()
Създава нови ArrayBuffer обекти.

Свойства

ArrayBuffer.length 
Връща броя параметри на конструктор функцията на ArrayBuffer , който е 1.
get ArrayBuffer[@@species]
Конструктор функцията, която се използва за създаване на нови обекти.
ArrayBuffer.prototype
Позволява за добавянето на допълнителни свойства към всички ArrayBuffer обекти.

Методи

ArrayBuffer.isView(arg)
Връща true ако arg е един от буферните масивни типове, като масив от типизирани обекти или DataView. Връща false в противен случай.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
Връща нов ArrayBuffer ,чието съдържание е взето от данните на oldBuffer и след това се скъсява или се доплъват водещите нули (zero-extended) с newByteLength.

Инстанции

Всички ArrayBuffer инстанции наследяват ArrayBuffer.prototype.

Свойства

ArrayBuffer.prototype.constructor
Е функцията, която създава прототипа на обекта. Началната стойност е стандартният, вграден конструктор на ArrayBuffer.
ArrayBuffer.prototype.byteLength Read only
Големината, в байтове на ArrayBuffer. Това се установява когато масива се създава и не може да се променя.

Методи

ArrayBuffer.prototype.slice()
Връща нов ArrayBuffer, чието съдържание е копие на байтовете на този ArrayBuffer от begin(началото), включително, до end(края), изключае.Ако някое от begin или end е отрицателно, се отнася към индекс в края на масива, вместо в началото.

Пример

В този пример ще създадем 8-битов бъфер с Int32Array  изглед, рефериращ към бъфера:

const buffer = new ArrayBuffer(8);
const view = new Int32Array(buffer);

Спецификации

Спецификация
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.

Съвместимост на браузъра

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ArrayBufferChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
ArrayBuffer() constructorChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
byteLengthChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
isViewChrome Full support 32Edge Full support 12Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 19Safari Full support 7WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 32Firefox Android Full support 29Opera Android Full support 19Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 4.0.0
sliceChrome Full support 17Edge Full support 12Firefox Full support 12
Notes
Full support 12
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
IE Full support 11Opera Full support 12.1Safari Full support 6WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 14
Notes
Full support 14
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
Opera Android Full support 12.1Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 13Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Вижте също