Date.prototype.getMinutes()

Resum

El mètode getMinutes() retorna els minuts de la data especificada segons el temps local.

Sintaxi

dateObj.getMinutes()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retorna per getMinutes() és un nombre sencer entre 0 i 59.

Exemples

Exemple: Utilitzar getMinutes()

La segona sentència de  sota assigna el valor 15 a la variable minuts, prenent el valor de l'objecte nadal95 de tipus Date.

var nadal95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var minuts = nadal95.getMinutes();

console.log(minuts); // 15

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getMinutes' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getMinutes' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també