Date.prototype.toISOString()

El mètode toISOString() retorna una cadena en un format ISO extès simplificat (ISO 8601), el qual sempre té 24 caràcters de llargària: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. La zona horària és sempre UTC, tal i com indica el sufix "Z".

Sintaxi

dateObj.toISOString()

Exemples

Utilitzar toISOString()

var today = new Date('05 October 2011 14:48 UTC');

console.log(today.toISOString()); // Retorna 2011-10-05T14:48:00.000Z

L'exemple anterior interpreta una cadena no estàndard que pot no ser interpretada correctament per navegadors que no siguin mozilla.

Polyfill

Aquest mètode es va estandaritzar en la 5a edició d'ECMA-262. Els motors que no s'hagin actualitzat per suportar aquest mètode poden evitar al mancança d'aquest mètode utilitzant les següents accions:

if (!Date.prototype.toISOString) {
 (function() {

  function pad(number) {
   if (number < 10) {
    return '0' + number;
   }
   return number;
  }

  Date.prototype.toISOString = function() {
   return this.getUTCFullYear() +
    '-' + pad(this.getUTCMonth() + 1) +
    '-' + pad(this.getUTCDate()) +
    'T' + pad(this.getUTCHours()) +
    ':' + pad(this.getUTCMinutes()) +
    ':' + pad(this.getUTCSeconds()) +
    '.' + (this.getUTCMilliseconds() / 1000).toFixed(3).slice(2, 5) +
    'Z';
  };

 }());
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toISOString' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.8.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toISOString' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 9 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també