JSON

Resum

L'objecte JSON conté mètodes per a interpretar JavaScript Object Notation (JSON) i convertir valors a JSON. Aquest objecte no pot ser cridat o construit, i a banda dels seus dos mètodes no té cap més funcionalitat o interès.

and converting values to JSON. It can't be called or constructed, and aside from its two method properties it has no interesting functionality of its own.

Descripció

JavaScript Object Notation

JSON és una sintaxi que permet serialitzar objectes, arrays, nombres, strings, booleans i null. Està basada en la sintaxi de JavaScript però és diferent: algunes parts de JavaScript no són convertibles a JSON i algunes de JSON no ho són a JavaScript. Vegeu també JSON: El subconjunt de JavaScript que no ho és.

Diferències entre JavaScript i JSON
Tipus a JavaScript Diferències a JSON
Objectes i Arrays Els noms de les propietats han de estar embolcallats per cometes dobles; les cometes simples estan prohibides
Nombres No són permesos zeros a l'esquerra; els nombres decimals separent la part sencera amb un punt i han de tindre al menys un digit decimal.
Strings

Només es pot escapar un grup limitat de caràcters; alguns caràcters de control no són permesos; el separador de línies Unicode (U+2028) i el separador de paràgrafs (U+2029) són permesos; les strings han d'estar embolcallades per cometes dobles. Vegeu l'exemple següent on JSON.parse() (en-US) funciona correctament i es llença un SyntaxError a l'avaluar el codi com a JavaScript:

var code = '"\u2028\u2029"';
JSON.parse(code); // funciona correctament
eval(code); // falla

La sintaxi completa de JSON és la següent:

JSON = null
  o true o false
  o JSONNumber
  o JSONString
  o JSONObject
  o JSONArray

JSONNumber = - PositiveNumber
     o PositiveNumber
PositiveNumber = DecimalNumber
       o DecimalNumber . Digits
       o DecimalNumber . Digits ExponentPart
       o DecimalNumber ExponentPart
DecimalNumber = 0
       o OneToNine Digits
ExponentPart = e Exponent
      o E Exponent
Exponent = Digits
    o + Digits
    o - Digits
Digits = Digit
   o Digits Digit
Digit = 0 through 9
OneToNine = 1 through 9

JSONString = ""
     o " StringCharacters "
StringCharacters = StringCharacter
        o StringCharacters StringCharacter
StringCharacter = qualsevol caràcter excepte
         " o \ o U+0000 fins a U+001F
        o EscapeSequence
EscapeSequence = \" o \/ o \\ o \b o \f o \n o \r o \t
       o \u HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit
HexDigit = 0 fins a 9
    o A fins a F
    o a fins a f

JSONObject = { }
     o { Members }
Members = JSONString : JSON
    o Members , JSONString : JSON

JSONArray = [ ]
     o [ ArrayElements ]
ArrayElements = JSON
       o ArrayElements , JSON

Pot haver-hi espais en blanc sense significat a qualsevol lloc excepte dins un JSONNumber (el nombres no poden contenir espais) o JSONString (on s'interpreta com el caràcter corrsponen dins l'string, o causaria un error). Els caràcters tabulador (U+0009), retorn de carro (U+000D), nova línia (U+000A), i l'espai (U+0020) són els únics caràcters d'espai en blanc acceptats.

Mètodes

JSON.parse() (en-US)
Interpreta una string com a JSON, opcionalment transforma el valor produït i les seves propietats, i retorna el valor.
JSON.stringify() (en-US)
Retorna un JSON string corresponent al valor especificat, opcionalment només inclou determinades propietats o reemplaça el valor de propietats tal i com defineixi l'usuari.

Polyfill

L'objecte JSON no és suportat a navegadors antics. Aquest problema pot solventar-se insertant el codi següent al principi dels scripts, permetent l'ús de l'objecte JSON en implementacions on no hi ha suport natiu (com ara Internet Explorer 6).

El següent algorisme emula l'objecte JSON natiu:

if (!window.JSON) {
 window.JSON = {
  parse: function(sJSON) { return eval('(' + sJSON + ')'); },
  stringify: (function () {
   var toString = Object.prototype.toString;
   var isArray = Array.isArray || function (a) { return toString.call(a) === '[object Array]'; };
   var escMap = {'"': '\\"', '\\': '\\\\', '\b': '\\b', '\f': '\\f', '\n': '\\n', '\r': '\\r', '\t': '\\t'};
   var escFunc = function (m) { return escMap[m] || '\\u' + (m.charCodeAt(0) + 0x10000).toString(16).substr(1); };
   var escRE = /[\\"\u0000-\u001F\u2028\u2029]/g;
   return function stringify(value) {
    if (value == null) {
     return 'null';
    } else if (typeof value === 'number') {
     return isFinite(value) ? value.toString() : 'null';
    } else if (typeof value === 'boolean') {
     return value.toString();
    } else if (typeof value === 'object') {
     if (typeof value.toJSON === 'function') {
      return stringify(value.toJSON());
     } else if (isArray(value)) {
      var res = '[';
      for (var i = 0; i < value.length; i++)
       res += (i ? ', ' : '') + stringify(value[i]);
      return res + ']';
     } else if (toString.call(value) === '[object Object]') {
      var tmp = [];
      for (var k in value) {
       if (value.hasOwnProperty(k))
        tmp.push(stringify(k) + ': ' + stringify(value[k]));
      }
      return '{' + tmp.join(', ') + '}';
     }
    }
    return '"' + value.toString().replace(escRE, escFunc) + '"';
   };
  })()
 };
}

Dos polyfills complexos coneguts per a l'objecte JSON són JSON2 i JSON3.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 3.5 (1.9.1) 8.0 10.5 4.0
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Basat en la taula de compatibilitat de Kangax.

Vegeu també