Element

Ten rozdział dostarcza zwięzłych informacji dla wszystkich metod, własności i zdarzeń dostępnych dla większości elementów HTML i XML w Gecko DOM.

Różne specyfikacje W3C mają zastosowanie do elementów:

  • DOM Core Specification—opisuje główne interfejsy współdzielone przez większość obiektów DOM w dokumentach HTML i XML
  • DOM HTML Specification—opisuje interfejsy dla obiektów w dokumentach HTML i XHTML tworzonych na głównej specyfikacji
  • DOM Events Specification—opisuje zdarzenia współdzielone przez większość obiektów DOM, tworzone na głównej specyfikacji DOM i specyfikacji Views

Niniejsze interfejsy DOM łączą różne specyfikacje, jednak staramy się skoncentrować na rekomendacji DOM Level 2 HTML. Każda podstrona zawiera odnośnik do odpowiedniego fragmentu specyfikacji W3C DOM.

W tym miejscu "elementy" oznaczają ten interfejs, jaki mają wszystkie elementy HTML i XML. Istnieją również bardziej specjalizowane interfejsy dla poszczególnych elementów - np. BODY posiada dodatkowe funkcje i własności, podobnie tabele. W tym rozdziale omówiony jest tylko ten interfejs, jak współdzielą wszystkie elementy.

Własności

Nazwa Opis Typ Dostępność
attributes Zwraca tablicę atrybutów elementu. NamedNodeMap Wszystkie
childNodes Zwraca tablicę węzłów potomnych elementu. NodeList Wszystkie
className Pobiera/ustawia klasę elementu. String HTML, XUL
clientHeight Zwraca wewnętrzną wysokość elementu. Number HTML
clientWidth Zwraca wewnętrzną szerokość elementu. Number HTML
dir Ustawia lub pobiera kierunek elementu. String HTML, XUL
firstChild Zwraca pierwsze dziecko bieżącego węzła lub null, jeśli ten element nie posiada węzła potomnego. Node Wszystkie
id Pobiera/ustawia id elementu. String HTML, XUL
innerHTML Pobiera/ustawia znacznik zawartości elementu. String HTML
lang Określa język bazowy dla wartość atrybutów i tekstowej zawartości elementu. String HTML
lastChild Zwraca ostatnie dziecko bieżącego węzła elementu lub null jeśli ten element nie posiada węzłów potomnych. Node Wszystkie
localName Zwraca lokalną część uściślonej nazwy węzła. String Wszystkie
Nazwa Opis Typ Dostępność
name Pobiera lub ustawia atrybut name - dostępne nie dla wszystkich elementów. String HTML
namespaceURI URI przestrzeni nazw węzła lub null, jeśli jest bliżej nieokreślony. String Wszystkie
nextSibling Węzeł bezpośrednio następny w drzewie dokumentu lub null jeżeli takiego nie ma. Node Wszystkie
nodeName Nazwa węzła. String Wszystkie
nodeType Cyfra reprezentująca typ węzła. 1 oznacza element DOM. Number Wszystkie
nodeValue Wartość węzła atrybutu, zawartość węzła tekstowego lub null dla elementu DOM. String Wszystkie
offsetHeight Wysokość elementu, odnosząca się do układu strony. Number HTML
offsetLeft Odległość pomiędzy lewą krawędzią elementu, a jego offsetParent lewej krawędzi. Number HTML
offsetParent Element, od którego obliczane są wszystkie przesunięcia. Element HTML
offsetTop Odległość pomiędzy górną krawędzią elementu, a jego offsetParent górnej krawędzi. Number HTML
offsetWidth Szerokość elementu, odnosząca się do układu strony. Number HTML
ownerDocument Dokument, którego węzeł jest w lub null jeśli węzeł nie znajduje się wewnątrz. Document Wszystkie
Nazwa Opis Typ Dostępność
parentNode Element nadrzędny bieżącego węzła lub null jeżeli węzeł nie znajduje się wewnątrz dokumentu DOM. Node Wszystkie
prefix Prefiks przestrzeni nazw węzła lub null jeżeli nie określono prefiksa. String Wszystkie
previousSibling Węzeł bezpośrednio poprzedni w drzewie dokumentu lub null jeżeli takiego nie ma. Node Wszystkie
scrollHeight The scroll view height of an element. Number HTML
scrollLeft Pobiera/Ustawia liczbę pikseli, o którą zostanie przewinięta zawartość dokumentu. Number HTML
scrollTop Pobiera/Ustawia liczbę pikseli, o którą ma zostać przewinięta w górę zawartość elementu. Number HTML
scrollWidth Zwraca szerokość zawartości elementu w pikselach lub szerokość samego elementu. Number HTML
style Obiekt reprezentujący deklaracje stylów elementu. CSSStyle HTML, XUL
tabIndex Pobiera lub ustawia pozycję elementu w kolejności przechodzenia tabulatorem. Number HTML
tagName Nazwa znacznika HTML danego elementu. String Wszystkie
textContent Pobiera bądź ustawia tekstową treść elementu i jego potomków. String Wszystkie

 

attributes
Zwraca tablicę atrybutów elementu.
childNodes
Zwraca tablicę węzłów potomnych elementu
className
Pobiera/ustawia klasę elementu.
clientHeight
Własność DHTML-a, reprezentuje wewnętrzną wysokość elementu.
clientLeft
Długość od lewego obramowania elementu wyrażona w pikselach. Aktualnie nie obsługiwana.
clientTop
Długość od górnego obramowania elementu wyrażona w pikselach. Aktualnie nie obsługiwana.
clientWidth
Własność DHTML-a, reprezentuje wewnętrzną szerokość elementu.
dir
Pobiera/ustawia kierunkowość (ang. directionality) elementu.
firstChild
Zwraca pierwsze dziecko bieżącego węzła.
id
Pobiera/ustawia id elementu.
innerHTML
innerHTML zwraca całą zawartość elementu wraz ze znacznikami.
lang
Określa język bazowy dla wartość atrybutów i tekstowej zawartości elementu.
lastChild
Zwraca ostatnie dziecko bieżącego węzła.
length
Zwraca ilość elementów listy (np. childNodes).
localName
Zwraca lokalną część uściślonej nazwy węzła.
name
Pobiera lub ustawia atrybut name - dostępne nie dla wszystkich elementów.
namespaceURI
URI przestrzeni nazw węzła lub NULL, jeśli nie określono przestrzeni nazw.
nextSibling
Zwraca węzeł bezpośrednio następny w drzewie dokumentu.
nodeName
Zwraca nazwę biężącego węzła.
nodeType
Zwraca typ bieżącego węzła.
nodeValue
Zwraca wartość bieżącego węzła.
offsetHeight
offsetHeight jest własnością DHTML-a, zwracającą wysokość elementu względem układu.
offsetLeft
offsetLeft pobiera/ustawia ilość pikseli, jaka dzieli element od lewej strony wewnątrz węzła offsetParent.
offsetParent
offsetParent zwraca referencję do obiektu, w którym obecny element się znajduje (tj. rodzica).
offsetTop
offsetTop zwraca pozycję obecnego elementu względem góry węzła offsetParent.
offsetWidth
offsetWidth jest własnością DHTML-a, zwracającą szerokość elementu względem układu.
ownerDocument
Zwraca dokument, w którym znajduje się bieżący węzeł.
parentNode
Zwraca rodzica bieżącego węzła.
prefix
Zwraca prefiks przestrzeni nazw obecnego węzła bądź NULL, jeśli nie określono przestrzeni nazw.
previousSibling
Zwraca węzeł bezpośrednio poprzedni w drzewie dokumentu.
scrollHeight
Własność DHTML-a, zwraca wysokość zawartości elementu z paskiem przewijania.
scrollLeft
pobiera bądź ustawia liczbę pikseli, o którą zostanie przewinięta zawartość dokumentu. Kierunek przewijania odbywa się w lewo.
scrollTop
Własność DHTML-a, która ustawia bądź pobiera odległość między górą elementu a najwyższym punktem zawartości elementu z paskiem przewijania.
scrollWidth
Zwraca the width of the scroll view of an element.
style
Zwraca blok reguł stylów dla elementu.
tabIndex
Pobiera/ustawia pozycję elementu w porządku tabulacji.
tagName
Zwraca nazwę elementu.
textContent
Pobiera/ustawia zawartość tekstu elementu włączając jego potomków.

Metody

addEventListener
Pozwala zarejestrować obserwatora zdarzeń dla celu zdarzenia.
appendChild
Wstawia określony węzeł do listy węzłów dokumentu.
blur
Dezaktywuje bieżący element.
click
Wywołuje kliknięcie na elemencie.
cloneNode
Zwraca kopię bieżącego węzła.
dispatchEvent
Pozwala przekazać wywołania zdarzeń do modelu zdarzeń w implementacji DOM.
focus
Aktywuje bieżący element.
getAttribute
Zwraca wartość atrybutu o podanej nazwie.
getAttributeNS
Zwraca wartość atrybutu o podanej nazwie i przestrzeni nazw.
getAttributeNode
Zwraca atrybut elementu jako osobny węzeł.
getElementsByTagName
Zwraca elementy o podanej nazwie będące potomkami bieżącego elementu.
hasAttribute
Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada atrybut o podanej nazwie.
hasAttributeNS
Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada atrybut o podanej nazwie i przestrzeni nazw.
hasAttributes
Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada jakiekolwiek atrybuty.
hasChildNodes
Zwraca wartość logiczną zależnie od tego, czy element posiada dzieci.
insertBefore
Metoda pozwala wstawić węzeł przed bieżącym elementem w DOM.
item
Zwraca węzeł z drzewa wg podanego indeksu.
normalize
Metoda zapisuje bieżący węzeł i całe drzewo znajdujące się wewnątrz w "znormalizowanej" formie.
removeAttribute
Usuwa atrybut elementu.
removeAttributeNode
Usuwa określony atrybut elementu.
removeChild
Usuwa węzeł potomny bieżącego elementu.
removeEventListener
Pozwala usunąć obserwatora zdarzeń z celu zdarzenia.
replaceChild
Metoda replaceChild() zastępuje węzeł potomny bieżącego elementu innym węzłem.
setAttribute
Dodaje nowy atrybut bądź zmienia wartość atrybutu bieżącego elementu.
setAttributeNS
Dodaje nowy atrybut bądź zmienia wartość atrybutu bieżącego elementu, wg podanej nazwy i przestrzeni nazw.
setAttributeNode
Dodaje nowy węzeł atrybutu do bieżącego elementu.
setAttributeNodeNS
Dodaje nowy węzeł atrybutu do bieżącego elementu wg podanej nazwy i przestrzeni nazw.
supports
Sprawdza, czy implementacja DOM pozwala na wykorzystanie konkretnej możliwości.

Uchwyty zdarzeń

Poniższe właściwości nie mogą być przypisane, tak jak uchwyty zdarzeń obiektów document czy window. Wszystkie poniższe własności służą tylko do odczytu - zwracają kod obsługi zdarzeń, jeżeli został on nadany elementowi w samym HTML-u bądź XML-u.

Są to właściwości odnoszące się do HTML dla atrybutów zdarzeń 'on'.

W przeciwieństwie do odpowiadających atrybutów, wartości tych właściwość są funkcjami lub jakimkolwiek innym obiektem implementowanym przez EventListener interfejs. Przypisanie atrybutu zdarzenia w HTML powoduje utworzenie funkcji opakowującej funkcji dla określonego kodu. Np. podając następujący HTML:

<div onclick="foo();">click me!</div>

Jeżeli element jest referencją do <div>, wartość element.onclick wynosi faktycznie:

function onclick(event) {
   foo();
}

Note how the event object is passed as parameter event to this wrapper function.

onblur
Zwraca kod obsługi zdarzenia blur.
onclick
Zwraca kod obsługi zdarzenia onclick.
ondblclick
Zwraca kod obsługi zdarzenia dblclick.
onfocus
Zwraca kod obsługi zdarzenia focus.
onkeydown
Zwraca kod obsługi zdarzenia keydown.
onkeypress
Zwraca kod obsługi zdarzenia keypress.
onkeyup
Zwraca kod obsługi zdarzenia keyup.
onmousedown
Zwraca kod obsługi zdarzenia mousedown.
onmousemove
Zwraca kod obsługi zdarzenia mousemove.
onmouseout
Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseout.
onmouseover
Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseover.
onmouseup
Zwraca kod obsługi zdarzenia mouseup.
onresize
Zwraca kod obsługi zdarzenia resize.