File

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

File cung cấp thông tin về các tệp và cho phép Javascript truy cập nội dung của chúng.

File thường được lấy từ một FileList đối tượng trả về như là kết quả của người dùng chọn files sử dụng phần tử <input>, từ thao tác kéo và thả đối tượng DataTransfer, hoặc là từ mozGetAsFile() API trên một HTMLCanvasElement.

Đối tượng file là một loại Blob, và có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh mà Blob có thể sử dụng. Cụ thể, FileReader, URL.createObjectURL(), createImageBitmap(), và XMLHttpRequest.send() chấp nhận cả Blobs và Files.

Đọc Using files from web applications để biết thêm thông tin và ví dụ.

Constructor

File()
Trả về một constructed File mới.

Thuộc tính

File.lastModified Read only
Trả về thời gian sửa đổi cuối cùng của file, tính bằng mili giây kể từ kỉ nguyên UNIX (January 1st, 1970 at Midnight).
File.lastModifiedDate Read only
Returns the last modified Date of the file referenced by the File object.
File.nameRead only
Trả về tên của tệp referenced by the File object.
File.webkitRelativePath Read only
Trả về đường dẫn (URL) của File có liên quan.

File bổ sung Blob, Vì vậy, nó cũng có các thuộc tính có sẵn:

File.size Read only
Trả về kích thước của file (tính bằng bytes)
File.type Read only
Trả về thể loại MIME của file file.

Phương thức

File không có phương thức nào, nhưng nó thừa kế từ Blob:

Blob.slice([start[, end[, contentType]]])
Trả về một đối tượng Blob mới có nội dung trong phạm vi bytes chỉ định của Blob
Blob.stream()
Chuyển đổi file thành ReadableStream vì vậy có thể sử dụng để đọc nội dung file.
Blob.text()
Chuyển đổi file thành stream và đọc nó để hoàn thành. Nó trả về một promise có thể giải quyết với USVString (text).
Blob.arrayBuffer()
Chuyển đổi file thành stream và đọc nó để hoàn thành. Nó trả về một promise có thể giải quyết với ArrayBuffer.

Specifications

Specification Status Comment
File API
The definition of 'The File interface' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
FileChrome Full support 13Edge Full support 12Firefox Full support 7
Full support 7
No support 3 — 7
Notes
Notes Non-standard implementation.
IE Full support 10Opera Full support 11.5Safari Full support 6WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 7
Full support 7
No support 4 — 7
Notes
Notes Non-standard implementation.
Opera Android Full support 11.5Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0
File() constructorChrome Full support 38Edge Full support 79Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0
lastModifiedChrome Full support 13Edge Full support 18Firefox Full support 15IE No support NoOpera Full support 16Safari Full support 10WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yes
lastModifiedDate
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 13Edge Full support 12Firefox No support 15 — 61IE Full support 10Opera Full support 16Safari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
nameChrome Full support 13Edge Full support 12Firefox Full support 3.6IE Full support 10Opera Full support 16Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yes
typeChrome Full support 13Edge Full support 12Firefox Full support 3.6IE Full support 10Opera Full support 16Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
webkitRelativePathChrome Full support 13
Prefixed
Full support 13
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Edge Full support 13Firefox Full support 49IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18
Prefixed
Full support 18
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Firefox Android Full support 49Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 1.0
Prefixed
Full support 1.0
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

Xem thêm