Node.parentElement

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentElement trả về cha của nút DOM Element, hoặcnull nếu nút không có cha hoặc cha của nó không là Element DOM.

Cú pháp

parentElement = node.parentElement

parentElement là thành phần cha của nút hiện tại. Nó luôn luôn là một đối tượng Element DOM, hoặc null.

Ví dụ

if (node.parentElement) {
    node.parentElement.style.color = "red";
}

Tương thích trình duyệt

Trên một vài trình duyệt, thuộc tính parentElement chỉ được xác định trên những nút mà chính nó là một Element. Đặc biệt, nó không xác định trên các nút văn bản.

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
parentElementChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 9IE Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Only supported on Element.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 9Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Thông số

Xem thêm