Function.prototype.toSource()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Phương pháp toSource() trả về một chuỗi đại diện cho mã nguồn của đối tượng.

Cú pháp

function.toSource();

Giá trị trả về

Một chuỗi đại diện cho mã nguồn của đối tượng.

Mô tả

Phương pháp toSource trả về các giá trị theo

 • Đối với đối tượng tích hợp FunctiontoSource() trả về chuỗi mã nguồn không khả dụng:
  function Function() {
   [native code]
  }
  
 • Đối với các hàm tùy chỉnh, toSource() trả về nguồn Javascript định nghĩa đối tượng dưới dạng chuỗi.
  // For example:
  function hello() {
   console.log("Hello, World!");
  }
  
  hello.toSource();
  
  // Results in:
  "function hello() { 
    console.log(\"Hello, World!\");
  }"

Phương pháp này thường được gọi cục bộ trong Javascript và không rõ ràng bằng mã. Bạn có thể gọi toSource() trong khi gỡ lỗi để kiểm tra nội dung của một đối tượng.

Đặc điểm chi tiết

Không phải là một đặc tính chuẩn nào. Ghi rõ trong JavaScript 1.3.

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.

Liên quan