Number.isFinite()

Phương thức Number.isFinite() xác định liệu giá trị truyền vào có phải một giá trị hữu hạn hay không.

Cú pháp

Number.isFinite(value)

Tham số

value
Giá trị để kiểm tra tính hữu hạn.

Giá trị trả về

Giá trị Boolean cho biết liệu giá trị truyền vào có phải hữu hạn hay không.

Mô tả

So sánh với hàm global isFinite(), phương thức này không ép kiểu tham số truyền vào thành kiểu số. Nghĩa là chỉ những giá trị có kiểu số, đồng thời có giá trị hữu hạn, mới trả về true.

Ví dụ

Number.isFinite(Infinity); // false
Number.isFinite(NaN);    // false
Number.isFinite(-Infinity); // false

Number.isFinite(0);     // true
Number.isFinite(2e64);   // true

Number.isFinite('0');    // false, sẽ thành true nếu dùng
              // global isFinite('0')
Number.isFinite(null);   // false, sẽ thành true nếu dùng
              // global isFinite(null)

Polyfill

if (Number.isFinite === undefined) Number.isFinite = function(value) {
  return typeof value === 'number' && isFinite(value);
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm

 • Đối tượng Number mà phương thức thuộc về.
 • The global function isFinite.