Object.prototype.toString()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức toString() trả về một chuỗi đại diện cho object.

Cú pháp

obj.toString()

Giá trị trả về

Một chuỗi đại diện cho object.

Miêu tả

Mỗi object có 1 phương thức toString(). Phương thức này được tự động gọi khi object được biểu diễn dưới dạng text hoặc trong bối cảnh mà một chuỗi được mong đợi để trả về. Mặc định, phương thức toString() được kế thừa cho tất cả object khi tất cả object được kế thừa từ Object. Nếu phương thức này không bị ghi đè bởi một object đã được tuỳ chỉnh, phương thức này trả về "[object type]", trong đó type là kiểu của object. Phần code theo sau mô tả điều này:

var o = new Object();
o.toString(); // returns [object Object]

Note: Kể từ JavaScript 1.8.5, toString() khi được gọi trong null sẽ trả về [object Null], và undefined sẽ trả về [object Undefined], như đã được định nghĩa trong 5th Edition of ECMAScript and a subsequent Errata. Tham khảo Using_toString()_to_detect_object_class.

Ví dụ

Ghi đè phương thức mặc định toString

Bạn có thể tạo một hàm để thay thể phương thức mặc định toString(). Phương thức mặc định toString() không có tham số truyền vào và sẽ trả về một chuỗi. Phương thức toString() bạn tự tạo có thể trả về bất kì giá trị gì bạn muốn, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó mang thông tin về object.

Phần code sau đây định nghĩa kiểu Dog object và tạo ra theDog, một object của kiểu Dog:

function Dog(name, breed, color, sex) {
 this.name = name;
 this.breed = breed;
 this.color = color;
 this.sex = sex;
}

theDog = new Dog('Gabby', 'Lab', 'chocolate', 'female');

Nếu bạn gọi phương thức toString() trên object tuỳ chỉnh này, nó sẽ trả về giá trị mặc định được kế thừa từ Object:

theDog.toString(); // returns [object Object]

Phần code sau đây tạo ra và gán dogToString() để ghi đè lên phương thức mặc định toString(). Hàm này sẽ tạo một chuỗi chứa tên, giống, màu và giới tính của object, theo dạng "property = value;".

Dog.prototype.toString = function dogToString() {
 var ret = 'Dog ' + this.name + ' is a ' + this.sex + ' ' + this.color + ' ' + this.breed;
 return ret;
}

Với phần code ở phía trên, mỗi khi theDog được sử dụng để trả về một chuỗi, JavaScript sẽ tự động gọi hàm dogToString(), trả về kết quả sau:

"Dog Gabby is a female chocolate Lab"

Sử dụng toString() để xác định lớp đối tượng

toString() có thể được sử dụng với tất cả object và cho phép bạn xác định lớp của object đó. Để sử dụng Object.prototype.toString() với mọi đối tượng, bạn cần gọi Function.prototype.call() or Function.prototype.apply() trên object đó, truyền vào object mà bạn muốn vào tham số đầu tiên hay còn được gọi là thisArg.

var toString = Object.prototype.toString;

toString.call(new Date);  // [object Date]
toString.call(new String); // [object String]
toString.call(Math);    // [object Math]

// Since JavaScript 1.8.5
toString.call(undefined);  // [object Undefined]
toString.call(null);    // [object Null]

Đặc tả

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.toString' in that specification.
Standard Call on null returns [object Null], and undefined returns [object Undefined]
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.toString' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.toString' in that specification.
Living Standard

Tính tương thích với trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toString()Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Tham khảo thêm