String.prototype.repeat()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức repeat() xây dựng và trả về một chuỗi mới chứa số lượng nhất định bản sao chép của chuỗi được gọi tới và nối chung với nhau.

Cú pháp

str.repeat(count);

Tham số

count
Là 0 hoặc số nguyên dương, tức là giá trị nằm trong khoảng: [0, +∞), xác định số lần lặp để tạo chuỗi mới.

Giá trị trả về

Một chuỗi mới chứa số lần sao chép (count) chuỗi đầu vào.

Ngoại lệ

 • RangeError: số lần lặp phải không âm.
 • RangeError: số lần lặp phải nhỏ hơn vô cực và không vượt kích cỡ chuỗi tối đa.

Ví dụ

'abc'.repeat(-1);  // RangeError
'abc'.repeat(0);  // ''
'abc'.repeat(1);  // 'abc'
'abc'.repeat(2);  // 'abcabc'
'abc'.repeat(3.5); // 'abcabcabc' (tham số đếm sẽ được chuyển thành số nguyên)
'abc'.repeat(1/0); // RangeError

({ toString: () => 'abc', repeat: String.prototype.repeat }).repeat(2);
// 'abcabc' (repeat() is a generic method)

Polyfill

Phương thức này đã được thêm vào kỹ thuật ES6 và có thể chưa có sẵn trong tất cả các bản bổ sung JS. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng polyfill String.prototype.repeat() với snippet dưới đây:

if (!String.prototype.repeat) {
 String.prototype.repeat = function(count) {
  'use strict';
  if (this == null) {
   throw new TypeError('can\'t convert ' + this + ' to object');
  }
  var str = '' + this;
  count = +count;
  if (count != count) {
   count = 0;
  }
  if (count < 0) {
   throw new RangeError('repeat count must be non-negative');
  }
  if (count == Infinity) {
   throw new RangeError('repeat count must be less than infinity');
  }
  count = Math.floor(count);
  if (str.length == 0 || count == 0) {
   return '';
  }

  // Đảm bảo tham số đếm là số nguyên 31 bít cho phép ta tối ưu hóa nhiều
  // phần chính. Nhưng dù sao thì, hầu hết các trình duyệt hiện tại (tháng Tám năm 2014) không thể xử lý
  // các chuỗi 1 << 28 chars hoặc lớn hơn, vậy nên:
  if (str.length * count >= 1 << 28) {
   throw new RangeError('repeat count must not overflow maximum string size');
  }
  var rpt = '';
  for (var i = 0; i < count; i++) {
   rpt += str;
  }
  return rpt;
 }
}

Thông số

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.repeat' in that specification.
Standard Định nghĩa bổ sung.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.repeat' in that specification.
Living Standard  

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
repeatChrome Full support 41Edge Full support 12Firefox Full support 24IE No support NoOpera Full support 28Safari Full support 9WebView Android No support NoChrome Android Full support 36Firefox Android Full support 24Opera Android Full support 28Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.