Взимане на информация от сървър

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Друга често срещана задача в съвременните уебсайтове и приложения е връщане на отделни парчета с данни от сървъра, за  да бъдат обновени части от страницата вместо да се зареди нова страница.  Този привидно дребен детайл оказа голямо влияние върху представянето и поведението на сайтовете. Поради това, в тази статия ще обасним концепцията и ще разгледаме технологиите, които го правят възможно - XMLHttpRequest и Fetch API.

Необходими знания: JavaScript основи (see first steps, building blocks, JavaScript objects), the basics of Client-side APIs
Цел: Да се научиш как да взимаш данни от сървър и да ги използваш за обновяване на съдържанието на уебстраница.

Какъв е проблемът тук?

Зареждането на страници в мрежата първоначално беше просто - изпращате заявка за уеб страница към сървър и ако всичко е наред, всичко необходимо за изграждането на уеб страницата се сваля и показва на твоя компютър.

A basic representation of a web site architecture

Неприятното при този модел е, че когато желаеш да обновиш някоя част от страницата, примерно - да покажеш следващият набор от продукти или да видиш нова страница, трябва да заредиш цялата страница отново. Това е изключително неефикасно и е неприятно за потребителя, особено с все по-големите и комплексни страници.

Въвеждането на  Ajax

Това доведе до създаването на технологии, които позволяват уеб страниците да правят завки за малки парчета от данни (като HTML, XML, JSON или обикновен текст) и да ги показват, само когато има нужда, като по този начин се решава по-горе описания проблем.

Това се постига чрез Приложно-програмен интерфейс (API) като XMLHttpRequest или този от по-скоро - Fetch API. Тези технологии позволяват уеб страниците директно да се справят с осъществяването на  HTTP заявка за конкретни ресурси, съхранявани на сървър и форматирането на получените данни в необходимата форма преди да бъдат показани.

Бележка: В ранните дни тази методика беше известна като Asynchronous JavaScript and XML (Ajax), защото използваше XMLHttpRequest за заявки за XML дани. Това вече не е така, най-вероятно ще използваш  XMLHttpRequest или Fetch за заявка за JSON, но резултатът е все същия и терминът  "Ajax"  все още е често използван за описание на методиката.

A simple modern architecture for web sites

Моделът Ajax включва използването на уеб API като посредник към по-интелигентни заявки на данни вместо просто да накараме браузъра да презареди цялата страница. Нека отбележим какво голямо значение има това:

 1. Отиди на някоя любима страница, пълна с информация - Amazon, YouTube, CNN, и т.н.и я зареди.
 2. Сега потърси нещо, примерно нов продукт. Основното съдържание ще се промени, но повечето от заобикалящата го информация като заглавие, футър, меню с навигация и т.н. ще останат същите.

Ето защо това наистина е добре:

 • Обновяванията на страницата са доста по-бързи,  защото не се чака за рефрешването на цялата страница. Това води до усещане у потребителя за по-бързо отговарящ уеб сайт.
 • По-малко данни се свалят на всяко обновяване, съответстващо на по-малко прахосани ресурси за редаване на данните. Това може и да не е много сериозно аргумент при използване на настолен компютър и добра връзка, но е съществен проблем при мобилните устройства и особено в райони, където няма добро покритие.

Дори някои сайтове допълнително съхраняват информация на компютъра на потребителя при първоначалната заявка. При следващите посещения, за първоначлното зареждане на сайта се използва локалната версия, вместо да се сваля наново.  Съдържанието се обновява чак при следващата заявка за обновяване.

A basic web app data flow architecture

A basic Ajax request

Let's look at how such a request is handled, using both XMLHttpRequest and Fetch. For these examples, we'll request data out of a few different text files, and use them to populate a content area.

This series of files will act as our fake database; in a real application we'd be more likely to use a server-side language like PHP, Python, or Node to request our data from a database. Here however we want to keep it simple, and concentrate on the client-side part of this.

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest (which is frequently abbreviated to XHR) is a fairly old technology now — it was invented by Microsoft in the late 1990's, and has been standardized across browsers for quite a long time.

 1. To begin this example, make a local copy of ajax-start.html and the four text files — verse1.txt, verse2.txt, verse3.txt, and verse4.txt — in a new directory on your computer. In this example we will load a different verse of the poem (which you may well recognize) via XHR when it's selected in the drop down menu.

 2. Just inside the <script> element, add the following code. This stores a reference to the <select> and <pre> elements in variables, and defines an onchange event handler function so that when the select's value is changed, its value is passed to an invoked function updateDisplay() as a parameter.

  var verseChoose = document.querySelector('select');
  var poemDisplay = document.querySelector('pre');
  
  verseChoose.onchange = function() {
   var verse = verseChoose.value;
   updateDisplay(verse);
  };
 3. Let's define our updateDisplay() function. First of all, put the following beneath your previous code block — this is the empty shell of the function:

  function updateDisplay(verse) {
  
  };
 4. We'll start our function by constructing a relative URL pointing to the text file we want to load, as we'll need it later. The value of the <select> element at any time is the same as the text inside the selected <option> (unless you specify a different value in a value attribute) — so for example "Verse 1". The corresponding verse text file is "verse1.txt", and is in the same directory as the HTML file, therefore just the file name will do.

  However, web servers tend to be case sensitive, and the file name hasn't got a space in it. To convert "Verse 1" to "verse1.txt" we need to convert the V to lower case, remove the space, and add .txt on the end. This can be done with replace(), toLowerCase(), and simple string concatenation. Add the following lines inside your updateDisplay() function:

  verse = verse.replace(" ", "");
  verse = verse.toLowerCase();
  var url = verse + '.txt';
 5. To begin creating an XHR request, you need to create a new request object using the XMLHttpRequest() constructor. You can call this object anything you like, but we'll call it request to keep things simple. Add the following below your previous lines:

  var request = new XMLHttpRequest();
 6. Next, you need to use the open() method to specify what HTTP request method to use to request the resource from the network, and what its URL is. We'll just use the GET method here, and set the URL as our url variable. Add this below your previous line:

  request.open('GET', url);
 7. Next, we'll set the type of response we are expecting — which is defined by the request's responseType property — as text. This isn't strictly necessary here — XHR returns text by default — but it is a good idea to get into the habit of setting this in case you want to fetch other types of data in the future. Add this next:

  request.responseType = 'text';
 8. Fetching a resource from the network is an asynchronous operation, meaning that you've got to wait for that operation to complete (e.g., the resource is returned from the network) before you can then do anything with that response, otherwise an error will be thrown. XHR allows you to handle this using its onload event hander — this is run when the load event fires (when the response has returned). When this has occurred, the response data will be available in the response property of the XHR request object.

  Add the following below your last addition. you'll see that inside the onload event handler we are setting the textContent of the poemDisplay (the <pre> element) to the value of the request.response property.

  request.onload = function() {
   poemDisplay.textContent = request.response;
  };
 9. The above is all setup for the XHR request — it won't actually run until we tell it to, which is done using the send() method. Add the following below your previous addition to complete the function:

  request.send();
 10. One problem with the example as it stands is that it won't show any of the poem when it first loads. To fix this, add the following two lines at the bottom of your code (just above the closing </script> tag) to load verse 1 by default, and make sure the <select> element always shows the correct value:

  updateDisplay('Verse 1');
  verseChoose.value = 'Verse 1';

Serving your example from a server

Some browsers (including Chrome) will not run XHR requests if you just run the example from a local file. This is because of security restrictions (for more on web security, read Website security).

To get around this, we need to test the example by running it through a local web server. To find out how to do this, read How do you set up a local testing server?

Fetch

The Fetch API is basically a modern replacement for XHR — it was introduced in browsers recently to make asynchronous HTTP requests easier to do in JavaScript, both for developers and other APIs that build on top of Fetch.

Let's convert the last example to use Fetch instead!

 1. Make a copy of your previous finished example directory. (If you didn't work through the previous exercise, create a new directory, and inside it make copies of xhr-basic.html and the four text files — verse1.txt, verse2.txt, verse3.txt, and verse4.txt.)

 2. Inside the updateDisplay() function, find the XHR code:

  var request = new XMLHttpRequest();
  request.open('GET', url);
  request.responseType = 'text';
  
  request.onload = function() {
   poemDisplay.textContent = request.response;
  };
  
  request.send();
 3. Replace all the XHR code with this:

  fetch(url).then(function(response) {
   response.text().then(function(text) {
    poemDisplay.textContent = text;
   });
  });
 4. Load the example in your browser (running it through a web server) and it should work just the same as the XHR version, provided you are running a modern browser.

So what is going on in the Fetch code?

First of all, we invoke the fetch() method, passing it the URL of the resource we want to fetch. This is the modern equivalent of request.open() in XHR, plus you don't need any equivalent to .send().

After that, you can see the .then() method chained onto the end of fetch() — this method is a part of Promises, a modern JavaScript feature for performing asynchronous operations. fetch() returns a promise, which resolves to the response sent back from the server — we use .then() to run some follow-up code after the promise resolves, which is the function we've defined inside it. This is the equivalent of the onload event handler in the XHR version.

This function is automatically passed the response from the server as a parameter when the fetch() promise resolves. Inside the function we grab the response and run its text() method, which basically returns the response as raw text. This is the equivalent of request.responseType = 'text' in the XHR version.

You'll see that text() also returns a promise, so we chain another .then() onto it, inside of which we define a function to receive the raw text that the text() promise resolves to.

Inside the inner promise's function, we do much the same as we did in the XHR version — set the <pre> element's text content to the text value.

Aside on promises

Promises are a bit confusing the first time you meet them, but don't worry too much about this for now. You'll get used to them after a while, especially as you learn more about modern JavaScript APIs — most of the newer ones are heavily based on promises.

Let's look at the promise structure from above again to see if we can make some more sense of it:

fetch(url).then(function(response) {
 response.text().then(function(text) {
  poemDisplay.textContent = text;
 });
});

The first line is saying "fetch the resource located at url" (fetch(url)) and "then run the specified function when the promise resolves" (.then(function() { ... })). "Resolve" means "finish performing the specified operation at some point in the future". The specified operation in this case is to fetch a resource from a specified URL (using an HTTP request), and return the response for us to do something with.

Effectively, the function passed into then() is a chunk of code that won't run immediately — instead, it will run at some point in the future when the response has been returned. Note that you could also choose to store your promise in a variable, and chain .then() onto that instead. the below code would do the same thing:

var myFetch = fetch(url);

myFetch.then(function(response) {
 response.text().then(function(text) {
  poemDisplay.textContent = text;
 });
});

Because the fetch() method returns a promise that resolves to the HTTP response, any function you define inside a .then() chained onto the end of it will automatically be given the response as a parameter. You can call the parameter anything you like — the below example would still work:

fetch(url).then(function(dogBiscuits) {
 dogBiscuits.text().then(function(text) {
  poemDisplay.textContent = text;
 });
});

But it makes more sense to call the parameter something that describes its contents!

Now let's focus just on the function:

function(response) {
 response.text().then(function(text) {
  poemDisplay.textContent = text;
 });
}

The response object has a method text(), which takes the raw data contained in the response body and turns it into plain text, which is the format we want it in. It also returns a promise (which resolves to the resulting text string), so here we use another .then(), inside of which we define another function that dictates what we want to do with that text string. We are just setting the textContent property of our poem's <pre> element to equal the text string, so this works out pretty simple.

It is also worth noting that you can directly chain multiple promise blocks (.then() blocks, but there are other types too) onto the end of one another, passing the result of each block to the next block as you travel down the chain. This makes promises very powerful.

The following block does the same thing as our original example, but is written in a different style:

fetch(url).then(function(response) {
 return response.text()
}).then(function(text) {
 poemDisplay.textContent = text;
});

Many developers like this style better, as it is flatter and arguably easier to read for longer promise chains — each subsequent promise comes after the previous one, rather than being inside the previous one (which can get unwieldy). The only other difference is that we've had to include a return statement in front of response.text(), to get it to pass its result on to the next link in the chain.

Which mechanism should you use?

This really depends on what project you are working on. XHR has been around for a long time now and has very good cross-browser support. Fetch and Promises, on the other hand, are a more recent addition to the web platform, although they're supported well across the browser landscape, with the exception of Internet Explorer.

If you need to support older browsers, then an XHR solution might be preferable. If however you are working on a more progressive project and aren't as worried about older browsers, then Fetch could be a good choice.

You should really learn both — Fetch will become more popular as Internet Explorer declines in usage (IE is no longer being developed, in favor of Microsoft's new Edge browser), but you might need XHR for a while yet.

A more complex example

To round off the article, we'll look at a slightly more complex example that shows some more interesting uses of Fetch. We have created a sample site called The Can Store — it's a fictional supermarket that only sells canned goods. You can find this example live on GitHub, and see the source code.

A fake ecommerce site showing search options in the left hand column, and product search results in the right hand column.

By default, the site displays all the products, but you can use the form controls in the left hand column to filter them by category, or search term, or both.

There is quite a lot of complex code that deals with filtering the products by category and search terms, manipulating strings so the data displays correctly in the UI, etc. We won't discuss all of it in the article, but you can find extensive comments in the code (see can-script.js).

We will however explain the Fetch code.

The first block that uses Fetch can be found at the start of the JavaScript:

fetch('products.json').then(function(response) {
 if(response.ok) {
  response.json().then(function(json) {
   products = json;
   initialize();
  });
 } else {
  console.log('Network request for products.json failed with response ' + response.status + ': ' + response.statusText);
 }
});

This looks similar to what we saw before, except that the second promise is inside a conditional statement. In the condition we check to see if the response returned has been successful — the response.ok property contains a Boolean that is true if the response was OK (e.g. 200 meaning "OK"), or false if it was unsuccessful.

If the response was successful, we run the second promise — this time however we use json(), not text(), as we want to return our response as structured JSON data, not plain text.

If the response was not successful, we print out an error to the console stating that the network request failed, which reports the network status and descriptive message of the response (contained in the response.status and response.statusText properties, respectively). Of course a complete web site would handle this error more gracefully, by displaying a message on the user's screen and perhaps offering options to remedy the situation.

You can test the fail case yourself:

 1. Make a local copy of the example files (download and unpack the can-store ZIP file)
 2. Run the code through a web server (as described above, in Serving your example from a server)
 3. Modify the path to the file being fetched, to something like 'produc.json' (i.e. make sure it is mispelled)
 4. Now load the index file in your browser (e.g. via localhost:8000) and look in your browser developer console. You'll see a message along the lines of "Network request for products.json failed with response 404: File not found"

The second Fetch block can be found inside the fetchBlob() function:

fetch(url).then(function(response) {
 if(response.ok) {
  response.blob().then(function(blob) {
   objectURL = URL.createObjectURL(blob);
   showProduct(objectURL, product);
  });
 } else {
  console.log('Network request for "' + product.name + '" image failed with response ' + response.status + ': ' + response.statusText);
 }
});

This works in much the same way as the previous one, except that instead of using json(), we use blob() — in this case we want to return our response as an image file, and the data format we use for that is Blob — the term is an abbreviation of "Binary Large Object", and can basically be used to represent large file-like objects — such as images or video files.

Once we've successfully received our blob, we create an object URL out of it, using createObjectURL(). This returns a temporary internal URL that points to an object referenced inside the browser. These are not very readable, but you can see what one looks like by opening up the Can Store app, Ctrl-/Right-clicking on an image, and selecting the "View image" option (which might vary slightly depending on what browser you are using). The object URL will be visible inside the address bar, and should be something like this:

blob:http://localhost:7800/9b75250e-5279-e249-884f-d03eb1fd84f4

Challenge: An XHR version of the Can Store

We'd like you to have a go at converting the Fetch version of the app to use XHR, as a useful bit of practice. Take a copy of the ZIP file, and try modifying the JavaScript as appropriate.

Some helpful hints:

 • You might find the XMLHttpRequest reference material useful.
 • You will basically need to use the same pattern as you saw earlier in the XHR-basic.html example.
 • You will, however, need to add the error handling we showed you in the Fetch version of the Can Store:
  • The response is found in request.response after the load event has fired, not in a promise then().
  • About the best equivalent to Fetch's response.ok in XHR is to check whether request.status is equal to 200, or if request.readyState is equal to 4.
  • The properties for getting the status and status message are the same, but they are found on the request (XHR) object, not the response object.

Note: If you have trouble with this, feel free to check your code against the finished version on GitHub (see the source here, and also see it running live).

Summary

That rounds off our article on fetching data from the server. By this point you should have an idea of how to start working with both XHR and Fetch.

See also

There are however a lot of different subjects discussed in this article, which has only really scratched the surface. For a lot more detail on these subjects, try the following articles: