Преводът на тази статия е незавършен.

JavaScript (JS) е лека интерпретация или JIT- компилиран програмен език с първокласни функции. Въпреки, че е най-добре познат като скриптов език за уеб страници , също така и много работни среди без браузър го използват. Такива като node.js, Apache CouchDB и Adobe Acrobat. JavaScript също е и прототипно базиран, използващ мулти-парадигма, динамичен език.  Поддържа обектно ориентирано програмиране , императивни и декларативни (функционално програмиране) стилове. Прочетете повече  за JavaScript.

Този раздел на сайта е посветен на самия език на JavaScript , и не съдържа части/информация,които са специфични за уеб страници или други хост среди.

За информация относно  APIs специфични за УЕБ страниците, моля вижте Web APIs или DOM.

Стандарта за JavaScript се нарича  ECMAScript. От  2012, всички модерни браузъри напълно поддържат ECMAScript 5.1. По-старите браузъри поддържат поне ECMAScript 3. На 17 Юни 2015 г. , ECMA International публикува шестата основна версия на ECMAScript, която и официално се нарича  ECMAScript 2015 и е първоначално наричана ECMAScript 6 или ES6. От тогава, ECMAScript стандартите се появяват на годишна база. Тази документация се отнася до най-новата версия на проекта, която понастоящем е ECMAScript 2018.

Не бъркайте JavaScript със  езика за програмиране Java. И двата езика "Java" и "JavaScript" са търговски марки или регистрирани търговски марки на Oracle в САЩ и други държави. И двата езика за програмиране имат много различен синтакс, семантика и изпозлване.

Уроци

Научете се как да програмирате с JavaScript чрез ръководства и уроци.

За напълно начианещи

Разгледайте темата  Lеearning Area JavaScript topic ако искате да учите JavaScript, но нямате предишен опит в JavaScript или програмирането. Пълните налични модули са както следва:

JavaScript първи стъпки
Отговори на някои основни въпроси като "Какво е JavaScript?", "Как изглежда?" И "какво може да направи?", Заедно с обсъждане на ключови характеристики на JavaScript, като променливи, низове, числа и масиви.
JavaScript building blocks
Continues our coverage of JavaScript's key fundamental features, turning our attention to commonly-encountered types of code block such as conditional statements, loops, functions, and events.

JavaScript guide

JavaScript Guide
A much more detailed guide to the JavaScript language, aimed at those with previous programming experience either in JavaScript or another language.

Intermediate

Introducing JavaScript objects
The object-oriented nature of JavaScript is important to understand if you want to go further with your knowledge of the language and write more efficient code, therefore we've provided this module to help you.
Client-side web APIs
When writing client-side JavaScript for web sites or applications, you won't go very far before you start to use APIs — interfaces for manipulating different aspects of the browser and operating system the site is running on, or even data from other web sites or services. In this module we will explore what APIs are, and how to use some of the most common APIs you'll come across often in your development work. 
A re-introduction to JavaScript
An overview for those who think they know about JavaScript.
JavaScript data structures
Overview of available data structures in JavaScript.
Equality comparisons and sameness
JavaScript provides three different value-comparison operations: strict equality using ===, loose equality using ==, and the Object.is() method.

Advanced

Inheritance and the prototype chain
Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
Strict mode
Strict mode defines that you can not use any variable before initializing it. It is a restricted variant of ECMAScript 5, for faster performance and easier debugging.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.
Concurrency model and Event Loop
JavaScript has a concurrency model based on an "event loop".

Reference

Browse the complete JavaScript reference documentation.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, and others.
Expressions and operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, the operator precedence, and more.
Statements and declarations
Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JavaScript's functions to develop your applications.

Tools & resources

Helpful tools for writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS
Collaboration made easy. By adding TogetherJS to your site, your users can help each other out on a website in real time!
Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.
JSFiddle
Edit JavaScript, CSS, HTML and get live results. Use external resources and collaborate with your team online.
Plunker
Plunker is an online community for creating, collaborating on and sharing your web development ideas. Edit your JavaScript, CSS, HTML files and get live results and file structure.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: TTeRzY, sideshowbarker
Последно обновяване от: TTeRzY,