Array.prototype.lastIndexOf()

 

El mètode lastIndexOf () retorna l'última posició a la qual es troba l'element proporcionat, o bé -1 si l'element no es troba dins l'array. L'array es recorrerà en ordre invers a partir de la posició pocicioInicial.

Sintaxi

arr.lastIndexOf(elementAcercar[, posicioInicial = arr.length - 1])

Paràmetres

elementAcercar
L'element que es cercarà.
posicioInicial
Opcional. La posició a partir de la qual es començarà a cercar cap enrera. El valor per defecte és el tamany de l'array menys un, és a dir, tota l'array serà cercada. Si la posició proporcionada es major o igual que la longitud de l'array tot l'array serà cercat. Si és negatiu s'utilitzarà com a desplaçament respecte el final de l'array. Nota: l'array sempre es cercarà accedint a les posicions en ordre descendent encara que la posicioInicial sigui negatiu. Si la posició calculada és menor que zero, es retornarà -1, és a dir, l'array no serà cercat.

Descripció

lastIndexOf compara elementAcercar amb els elements de l'array mitjançant la igualtat estricta (el mateix mètode utilitzat per l'operador ===, també anomenat triple-equals).

Exemples

Utilitzar lastIndexOf

L'exemple següent utilitza lastIndexOf per a localitzar valors dins un array.

var array = [2, 5, 9, 2];
array.lastIndexOf(2);   // 3
array.lastIndexOf(7);   // -1
array.lastIndexOf(2, 3); // 3
array.lastIndexOf(2, 2); // 0
array.lastIndexOf(2, -2); // 0
array.lastIndexOf(2, -1); // 3

Trobar totes les ocurrències d'un element

L'exemple segïuent utilitza lastIndexOf per a trobar totes les posicions d'un element en un array donat, utilitzant push per a afegir-los a u altre array un cop trobats.

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.lastIndexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = (idx > 0 ? array.lastIndexOf(element, idx - 1) : -1);
}

console.log(indices);
// [4, 2, 0]

Cal destacar que el cas idx == 0 s'ha de tractar de forma separada ja que l'element sempre serà trobat sense importar el valor del paràmetre posicioInicial si és el primer element de l'array. Aquest comportament és diferent del del mètode indexOf.

Polyfill

lastIndexOf va ser afegit al standard ECMA-262 a la cinquena versió; degut a això pot no estar present en tots els navegadors. Afegir el següent codi al principi dels vostres escripts us permetrà utilitzar aquesta funció en navegadors on indexOf no sigui suportada de forma nativa. Aquest algoritme és el mateix que l'especificat a la cinquena versió de l'ECMA-262, donat que Object, TypeError, Number, Math.floor, Math.abs, iMath.min no han estat modificats.

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.15
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.15
if (!Array.prototype.lastIndexOf) {
 Array.prototype.lastIndexOf = function(searchElement /*, fromIndex*/) {
  'use strict';

  if (this === void 0 || this === null) {
   throw new TypeError();
  }

  var n, k,
   t = Object(this),
   len = t.length >>> 0;
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  n = len - 1;
  if (arguments.length > 1) {
   n = Number(arguments[1]);
   if (n != n) {
    n = 0;
   }
   else if (n != 0 && n != (1 / 0) && n != -(1 / 0)) {
    n = (n > 0 || -1) * Math.floor(Math.abs(n));
   }
  }

  for (k = n >= 0 ? Math.min(n, len - 1) : len - Math.abs(n); k >= 0; k--) {
   if (k in t && t[k] === searchElement) {
    return k;
   }
  }
  return -1;
 };
}

Cal destacar que l'implementació aspira  una compatibilitat ambsoluta amb els mètodes lastIndexOf trobats al Firefox i el motor JavaScript SpiderMonkey, incloent diversos casos que són excepcionals. Si es pretén utilitzar-lo en aplicacions quotidianes, és posible calcular from amb codi més senzill si s'ignoren aquests casos.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.lastIndexOf' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.lastIndexOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.lastIndexOf' in that specification.
Living Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 9 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Notes de compatibilitat

 • Començant amb el Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44), aquest mètode no retornarà -0. Per exemple, [0].lastIndexOf(0, -0) ara sempre retornarà +0 (errada 1242043).

Vegeu també