Date.prototype.toTimeString()

El mètode toTimeString() retorna la part de temps d'un objecte de tipus Date formatada de tal forma que és entenible per les persones, utilitzan anglés americà.

Sintaxi

objecteData.toTimeString()

Descripció

Les instàncies de Date representen un punt específic en el temps. Una crida al mètode toString() retornarà la dada en un format entenible per persones, en anglés americà. Al motor SpiderMonkey, aquest format consisteix en la part de la data (dia, mes i any) seguida de la part de l'hora (hores, minuts, segons i zona horària). De vegades és convenient obtenir un string només de la part de l'hora; aquesta és la raó de ser del mètode toTimeString().

El mètode toTimeString() resulta especialment útil perquè els motors que compleixen amb el standard ECMA-262 poden retornar resultats diferents al string obtingut mitjançant el mètode toString() en objectes Date, ja que el format depèn totalment de la implementació; això implica que partir el string per a obtenir només la part de temps pot no produïr un resultat consistent en tots els motors.

Exemples

Utilització bàsica de toTimeString()

var d = new Date(1993, 6, 28, 14, 39, 7);

console.log(d.toString());     // escriu Wed Jul 28 1993 14:39:07 GMT-0600 (PDT)
console.log(d.toTimeString()); // escriu 14:39:07 GMT-0600 (PDT)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toTimeString' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toTimeString' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també