مقدمه

در این فصل به مباحث مقدماتی جاوا اسکریپت پرداخته و برخی از مفاهیم اساسی آن را بیان می کنیم . 

آنچه که شما باید از قبل بدانید

این آموزش فرض را بر این گرفته که شما پیش زمینه های زیر را دارا هستید:

  • یک درک عمومی از اینترنت و شبکه ی جهانی وب (WWW).
  • اطلاعاتی خوب و کارآمد در زمینه ی زبان نشانه گذاری فرا متن  (HTML).

مقداری تجربه ی برنامه نویسی . اگر شما به تازگی وارد برنامه نویسی شده اید ، سعی کنید ابتدا از لینک های آموزشی که در صفحه ی اصلی هست به لینک درباره ی جاوا اسکریپت بروید.

کجا اطلاعات جاوا اسکریپت را پیدا کنید

مستندات جاوا اسکریپت در MDN شامل موارد زیر است:

  1. یادگیری وب: اطلاعاتی را برای افراد تازه کار فراهم می کند و همچنین مفاهیم پایه برنامه نویسی و اینترنت را معرفی می کند
  2. راهنمای جاوا اسکریپت: (این راهنمایی) یک دیدکلی را از زبان جاوا اسکریپت و اشیای آن ارائه می کند
  3. مرجع جاوا اسکریپت: یک مرجع همراه با جزئیات برای زبان جاوا اسکریپت فراهم می کند

جاوا اسکریپت چیست؟

جاوا اسکریپت یک زبان با بسترمتقاطع(چند پلتفرمی) و شی گرای اسکریپتی است. این زبان کوچک و سبک است. در محیط میزبان (برای مثال یک مرورگر) جاوا اسکریپت می تواند به اشیای محیط متصل شده و کنترل به وسیله برنامه نویسی را برای آن محیط فراهم می کند.

جاوا اسکریپت شامل یک کتابخانه استاندارد اشیا است مانند Array، Date و Math، مجموعه پایه ای از عناصر زبان مثل عملگرها، ساختارهای کنترلی و عبارات. هسته ی زبان جاوا اسکریپت می تواند برای اهداف مختلفی توسعه داده شود. برای این منظور از جاوا اسکریپت به همراه اشیایی اضافی استفاده می شود برای مثال:

  • جاوا اسکریپت سمت مشتری(کلاینت): هسته زبان را با استفاده از اشیایی توسعه می دهد که مرورگر و ساختار DOM آن را کنترل می کند. برای مثال افزونه های سمت مشتری به برنامه اجازه می دهند تا عناصری را در یک فرم HTML قرار دهد و به رویدادهای کاربر مانند کلیک های موس، ورودی های فرم،... پاسخ دهد.
  • جاوا اسکریپت سمت خادم(سرور): هسته جاوا اسکریپت را با استفاده از اشیایی که به اجرا شدن جاوا اسکریپت بر روی سرور مربوط می شود توسعه می دهد. برای مثال افزونه های سمت سرور به برنامه اجازه می دهند تا با پایگاه داده ارتباط برقرار کند،

جاوا اسکریپت و جاوا

جاوااسکریپت و جاوا از بعضی جهات با هم مشابه

In contrast to Java's compile-time system of classes built by declarations, JavaScript supports a runtime system based on a small number of data types representing numeric, Boolean, and string values. JavaScript has a prototype-based object model instead of the more common class-based object model. The prototype-based model provides dynamic inheritance; that is, what is inherited can vary for individual objects. JavaScript also supports functions without any special declarative requirements. Functions can be properties of objects, executing as loosely typed methods.

JavaScript is a very free-form language compared to Java. You do not have to declare all variables, classes, and methods. You do not have to be concerned with whether methods are public, private, or protected, and you do not have to implement interfaces. Variables, parameters, and function return types are not explicitly typed.

Java is a class-based programming language designed for fast execution and type safety. Type safety means, for instance, that you can't cast a Java integer into an object reference or access private memory by corrupting Java bytecodes. Java's class-based model means that programs consist exclusively of classes and their methods. Java's class inheritance and strong typing generally require tightly coupled object hierarchies. These requirements make Java programming more complex than JavaScript programming.

In contrast, JavaScript descends in spirit from a line of smaller, dynamically typed languages such as HyperTalk and dBASE. These scripting languages offer programming tools to a much wider audience because of their easier syntax, specialized built-in functionality, and minimal requirements for object creation.

JavaScript compared to Java
JavaScript Java
Object-oriented. No distinction between types of objects. Inheritance is through the prototype mechanism, and properties and methods can be added to any object dynamically. Class-based. Objects are divided into classes and instances with all inheritance through the class hierarchy. Classes and instances cannot have properties or methods added dynamically.
Variable data types are not declared (dynamic typing). Variable data types must be declared (static typing).
Cannot automatically write to hard disk. Can automatically write to hard disk.

For more information on the differences between JavaScript and Java, see the chapter Details of the object model.

مشخصات جاوا اسکریپت و اکما اسکریپت

جاوا اسکریپت در Ecma International استاندارد شده است —اتحادیه اروپا برای استاندارد سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی (ECMA مخفف انجمن سازندگان کامپیوتری اروپا) بود تا یک زبان برنامه نویسی استاندارد مبتنی بر جاوا اسکریپت را ارائه کند.

این نسخه استاندارد از جاوا اسکریپت، به نام اکما اسکریپت ، در تمامی برنامه هایی که از استاندارد پشتیبانی می کنند، یکسان عمل می کند. شرکت ها می توانند از استاندارد زبان باز برای توسعه جاوا اسکریپت خود استفاده کنند. استاندارد اکما اسکریپت در مشخصات ECMA-262 مستند شده است. تازه ها در جاوا اسکریپت را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نسخه های مختلف نسخه های خاص جاوا اسکریپت و اکما اسکریپت مشاهده کنید.

The ECMA-262 standard is also approved by the ISO (International Organization for Standardization) as ISO-16262. You can also find the specification on the Ecma International website. The ECMAScript specification does not describe the Document Object Model (DOM), which is standardized by the World Wide Web Consortium (W3C) and/or WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). The DOM defines the way in which HTML document objects are exposed to your script. To get a better idea about the different technologies that are used when programming with JavaScript, consult the article JavaScript technologies overview.

مستندات جاوا اسکریپت در مقایسه با مشخصات اکما اسکریپت

مشخصات اکما اسکریپت مجموعه ای از الزامات برای پیاده سازی اکما اسکریپت است؛ اگر شما می خواهید ویژگی های زبان سازگار با استاندارد را در پیاده سازی اکما اسکریپت یا موتور خود (مانند SpiderMonkey در فایرفاکس یا v8 در Chrome) پیاده سازی کنید، مفید است.

The ECMAScript document is not intended to help script programmers; use the JavaScript documentation for information on writing scripts.

The ECMAScript specification uses terminology and syntax that may be unfamiliar to a JavaScript programmer. Although the description of the language may differ in ECMAScript, the language itself remains the same. JavaScript supports all functionality outlined in the ECMAScript specification.

The JavaScript documentation describes aspects of the language that are appropriate for a JavaScript programmer.

شروع با جاوا اسکریپت

Getting started with JavaScript is easy: all you need is a modern Web browser. This guide includes some JavaScript features which are only currently available in the latest versions of Firefox, so using the most recent version of Firefox is recommended.

There are two tools built into Firefox that are useful for experimenting with JavaScript: the Web Console and Scratchpad.

کنسول وب

The Web Console shows you information about the currently loaded Web page, and also includes a command line that you can use to execute JavaScript expressions in the current page.

To open the Web Console (Ctrl+Shift+K), select "Web Console" from the "Developer" menu, which is under the "Tools" menu in Firefox. It appears at the bottom of the browser window. Along the bottom of the console is a command line that you can use to enter JavaScript, and the output appears in the pane above:

Scratchpad

The Web Console is great for executing single lines of JavaScript, but although you can execute multiple lines, it's not very convenient for that, and you can't save your code samples using the Web Console. So for more complex examples Scratchpad is a better tool.

To open Scratchpad (Shift+F4), select "Scratchpad" from the "Developer" menu, which is under the menu in Firefox. It opens in a separate window and is an editor that you can use to write and execute JavaScript in the browser. You can also save scripts to disk and load them from disk.

Hello world

To get started with writing JavaScript, open the Scratchpad and write your first "Hello world" JavaScript code:

function greetMe(yourName) {
  alert("Hello " + yourName);
}

greetMe("World");

Select the code in the pad and hit Ctrl+R to watch it unfold in your browser!

In the following pages, this guide will introduce you to the JavaScript syntax and language features, so that you will be able to write more complex applications.