مجموعه | Set

Syntax

شیء Set به شما اجازه می‌دهد مجموعه‌ای از مقادیر منحصر به فرد را از هر نوعی که باشند ذخیره کنید، چه مقادیر اوّلیّه (Primitive) باشند، چه ارجاع‌هایی به اشیاء.
new Set([iterable]);

پارامترها

iterable
اگر یک شیء قابل شمارش (iterable) باشد، همه‌ی عناصر آن به مجموعه‌ی جدید ما اضافه می‌شوند. null نیز در این‌جا به منزله‌ی undefined است.

توضیح

هر شیء Set مجموعه‌ای از مقادیر است. این مقادیر به ترتیبی که به مجموعه اضافه شدند شمارش می‌شوند. یک مقدار در مجموعه فقط می‌تواند یک بار بیاید (مهم‌ترین تفاوت مجموعه و آرایه در همین است که در مجموعه مقدار تکراری نداریم ولی در آرایه می‌توانیم داشته باشیم).

برابر بودن مقدارها

از آن جایی که در هر مجموعه باید مقادیر منحصر به فرد داشته باشیم، به صورت خودکار هنگام اضافه شدن عضو جدید به مجموعه برابری مقدارها بررسی می‌شود. در نسخه‌های قبلی ECMAScript، الگوریتمی که این بررسی استفاده می‌کرد با الگوریتم عملگر === فرق داشت. مخصوصا برای مجموعه‌ها عدد صفر مثبت +0 با صفر منفی -0 متفاوت در نظر گرفته می‌شدند. با این حال در مشخّصاتی که برای ECMAScript 2015 در نظر گرفته شد این مورد تغییر کرد. برای اطّلاعات بیشتر جدول پشتیبانی مرورگرها از برابری صفر مثبت و منفی را ببینید.

ضمناً NaN و undefined نیز می‌توانند در یک مجموعه ذخیره شوند. در این مورد NaN با NaN برابر در نظر گرفته می‌شود (در حالی که به صورت عادی NaN !== NaN است).

خصیصه‌ها

Set.length
مقدار خصیصه‌ی length همیشه 0 است!
get Set[@@species]
تابع سازنده‌ای است که برای اشیاء مشتق شده به کار می‌رود.
Set.prototype
نشان‌دهنده‌ی prototype تابع سازنده‌ی Set است که اجازه می‌دهد خصیصه‌های جدیدی را به تمام اشیائی که از نوع مجموعه هستند اضافه کنید.

Set instances

تمام نمونه‌های کلاس Set از Set.prototype ارث‌بری می‌کنند.

خصیصه‌ها

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set/prototype','Properties')}}

متُدها

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set/prototype','Methods')}}

مثال‌ها

استفاده از شیء Set

var mySet = new Set();

mySet.add(1);
mySet.add(5);
mySet.add("some text");
var o = {a: 1, b: 2};
mySet.add(o);

mySet.add({a: 1, b: 2}); // o is referencing a different object so this is okay

mySet.has(1); // true
mySet.has(3); // false, 3 has not been added to the set
mySet.has(5);       // true
mySet.has(Math.sqrt(25)); // true
mySet.has("Some Text".toLowerCase()); // true
mySet.has(o); // true

mySet.size; // 4

mySet.delete(5); // removes 5 from the set
mySet.has(5);  // false, 5 has been removed

mySet.size; // 3, we just removed one value

شمارش عناصر مجموعه

// iterate over items in set
// logs the items in the order: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}
for (let item of mySet) console.log(item);

// logs the items in the order: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}
for (let item of mySet.keys()) console.log(item);

// logs the items in the order: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}
for (let item of mySet.values()) console.log(item);

// logs the items in the order: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}
//(key and value are the same here)
for (let [key, value] of mySet.entries()) console.log(key);

// convert Set object to an Array object, with Array.from
var myArr = Array.from(mySet); // [1, "some text", {"a": 1, "b": 2}]

// the following will also work if run in an HTML document
mySet.add(document.body);
mySet.has(document.querySelector("body")); // true

// converting between Set and Array
mySet2 = new Set([1,2,3,4]);
mySet2.size; // 4
[...mySet2]; // [1,2,3,4]

// intersect can be simulated via
var intersection = new Set([...set1].filter(x => set2.has(x)));

// difference can be simulated via
var difference = new Set([...set1].filter(x => !set2.has(x)));

// Iterate set entries with forEach
mySet.forEach(function(value) {
 console.log(value);
});

// 1
// 2
// 3
// 4

پیاده‌سازی عمل‌های اصلی در مجموعه‌ها

Set.prototype.isSuperset = function(subset) {
  for (var elem of subset) {
    if (!this.has(elem)) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Set.prototype.union = function(setB) {
  var union = new Set(this);
  for (var elem of setB) {
    union.add(elem);
  }
  return union;
}

Set.prototype.intersection = function(setB) {
  var intersection = new Set();
  for (var elem of setB) {
    if (this.has(elem)) {
      intersection.add(elem);
    }
  }
  return intersection;
}

Set.prototype.difference = function(setB) {
  var difference = new Set(this);
  for (var elem of setB) {
    difference.delete(elem);
  }
  return difference;
}

//Examples
var setA = new Set([1,2,3,4]),
  setB = new Set([2,3]),
  setC = new Set([3,4,5,6]);

setA.isSuperset(setB); // => true
setA.union(setC); // => Set [1, 2, 3, 4, 5, 6]
setA.intersection(setC); // => Set [3, 4]
setA.difference(setC); // => Set [1, 2]

ارتباط مجموعه و آرایه

var myArray = ["value1", "value2", "value3"];

// Use the regular Set constructor to transform an Array into a Set
var mySet = new Set(myArray);

mySet.has("value1"); // returns true

// Use the spread operator to transform a set into an Array.
console.log([...mySet]); // Will show you exactly the same Array as myArray

مشخّصات

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Set' in that specification.
Living Standard  

سازگاری با مرورگرها

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

ویژگی Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
پشتیبانی ساده

38 [1]

12 13 (13) 11 25 7.1
Constructor argument: new Set(iterable) 38 12 13 (13) No support 25 9.0
iterable 38 12 17 (17) No support 25 7.1
Set.clear() 38 12 19 (19) 11 25 7.1
Set.keys(), Set.values(), Set.entries() 38 12 24 (24) No support 25 7.1
Set.forEach() 38 12 25 (25) 11 25 7.1
Value equality for -0 and 0 38 12 29 (29) No support 25 9
Constructor argument: new Set(null) (Yes) 12 37 (37) 11 (Yes) 7.1
Monkey-patched add() in Constructor (Yes) 12 37 (37) No support (Yes) 9
Set[@@species] 51 13 41 (41) No support 38 10
Set() without new throws (Yes) 12 42 (42) 11 (Yes) 9
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 [1] 13.0 (13) No support No support 8
Constructor argument: new Set(iterable) No support 38 13.0 (13) No support No support 9
iterable No support No support 17.0 (17) No support No support 8
Set.clear() No support 38 19.0 (19) No support No support 8
Set.keys(), Set.values(), Set.entries() No support 38 24.0 (24) No support No support 8
Set.forEach() No support 38 25.0 (25) No support No support 8
Value equality for -0 and 0 No support 38 29.0 (29) No support No support 9
Constructor argument: new Set(null) ? (Yes) 37.0 (37) ? ? 8
Monkey-patched add() in Constructor ? (Yes) 37.0 (37) ? ? 9
Set[@@species] ? ? 41.0 (41) ? ? 10
Set() without new throws ? ? 42.0 (42) ? ? 9

[1] The feature was available behind a preference from Chrome 31. In chrome://flags, activate the entry “Enable Experimental JavaScript”.

مطالب مرتبط