Array

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

JavaScript Array nesnesi, üst düzey, liste benzeri dizi yapıları için kullanılan genel bir nesnedir.

Bir dizi oluşturma

var meyveler = ["Elma", "Muz"];

console.log(meyveler.length);
// 2

Dizideki (indeks ile) elemana ulaşma

var ilk = meyveler[0];
// Elma

var son = meyveler[meyveler.length - 1];
/* Diziler sıfır-tabanlı olduğu için uzunluk-1'inci eleman son elemandır.
// Muz

Bir Dizi üzerinde döngü kurma

meyveler.forEach(function (item, index, array) {
 console.log(item, index);
});
// Elma 0
// Muz 1

Dizinin sonuna eleman ekleme

var yeniDizi = meyveler.push("Portakal");
// ["Elma", "Muz", "Portakal"]

Dizi sonundan eleman kaldırma

var son = meyveler.pop(); // Portakal elemanını kaldır(sondan)
// ["Elma", "Muz"];

Dizi başından eleman kaldırma

var ilk = fruits.shift(); // Elma elemanını kaldır(baştan)
// ["Muz"];

Dizi başına eleman ekleme

var yeniDizi = fruits.unshift("Çilek") // Başa ekle
// ["Çilek", "Muz"];

Dizideki elemanın kaçıncı sırada olduğunu bulma

meyveler.push("Mango");
// ["Çilek", "Muz", "Mango"]

var pos = meyveler.indexOf("Muz");
// 1

Belirli bir sıradaki elemanı silme

var silinenEleman = meyveler.splice(pos, 1); // bir elemanı kaldırma
// ["Çilek", "Mango"]

Dizi kopyalama

var kopyalananDizi = meyveler.slice(); //
// ["Çilek", "Mango"]

Söz Dizimi

[element0, element1, ..., elementN]
new Array(element0, element1, ..., elementN)
new Array(diziUzunlugu)

Not: N + 1 = dizi uzunluğu

element0, element1, ..., elementN
Bir dizi new Array() nesnesine verilen argüman dışında(yukarıdaki diziUzunluğu argümanı gibi), verilen elemanlar ile oluşturulabilir.(Yukarıda görüldüğü üzere) Bu özel durum sadece new Array() nesnesiyle (Array Constructor) oluşturulan dizilere uygulanabilir, köşeli parantezler ( [ ve ] ) ile oluşturulan dizilere uygulanamaz.
arrayLength (dizi uzunluğu)
array nesnesinden sadece 0 ve 232-1 (dahil) arasındaki tam sayılardan biri argüman olarak geçirilebilir.
If the only argument passed to the Array constructor is an integer between 0 and 232-1 (inclusive), a new, empty JavaScript array and its length is set to that number. If the argument is any other number, a RangeError exception is thrown.

Tanım

Diziler liste benzeri nesnelerdir ve dönüştürme, tekrarlama gibi işlemlerini uygulamak için dahili methotlarla gelmektedir. JavaScript dizilerinin ne uzunlukları nede elemanları sabit değildir. Önceden tanımlamak gerekmez. Listenin uzunluğu her daim değişebilir ve dizi elemanları ayrık yerleştirilebilir. JavaScript dizilerin düzenli olmasını garanti etmez. Kullanımı tamamen geliştiricinin kullanım senaryosuna bağlıdır. Genel olarak bu yapı esnek ve kullanışlıdır fakat bu özelliklerin sizin belirli kullanım senaryonuzla uyuşup uyuşmadığını dikkate almalısınız.

Note that you shouldn't use an array as an associative array. You can use plain objects instead, although doing so comes with its own caveats. See the post Lightweight JavaScript dictionaries with arbitrary keys as an example.

Dizi nesnelerine erişme

JS dizileri sıfır-tabanlı'dır. Yani ilk elemanın dizideki index'i 0'dır. Son elemanın index'i length değerinin bir eksiğine eşittir.

var arr = ["bu ilk eleman", "bu ikinci eleman"];
console.log(arr[0]);       // ilk elemanı yazdırır
console.log(arr[1]);       // ikinci elemanı yazdırır
console.log(arr[arr.length - 1]); // son elemanı yazdırır

Dizi öğeleri, toString gibi sadece nesne özellikleridir. Geçersiz index numarası ile eleman çağırdığınız zaman undefined değerini alırsınız. Ancak, dizinin bir elemanına aşağıdaki gibi erişmeye çalışırsanız söz dizimi hatası alırsınız, çünkü özellik adı geçerli değildir.

console.log(arr.0); // bir söz dizimi hatasıdır

Yukardaki kullanımın söz dizimi hatasına yol açmasında özel bir durum yoktur nokta ile gösterim sayı değeri ile başlayamaz tıpkı değişken tanımlamalarında olduğu gibi. Eğer '3d' isimli bir obje değerine ulaşmak istiyorsanız obj['3d'] çağırımını yapmalısınız.

var years = [1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010];
console.log(years.0);  // söz dizimi hatası
console.log(years[0]); // çalışır
renderer.3d.setTexture(model, "character.png");   // söz dizimi hatası
renderer["3d"].setTexture(model, "character.png"); // çalışır

Note that in the 3d example, "3d" had to be quoted. It's possible to quote the JavaScript array indexes as well (e.g., years["2"] instead of years[2]), although it's not necessary. The 2 in years[2] eventually gets coerced into a string by the JavaScript engine, anyway, through an implicit toString conversion. It is for this reason that "2" and "02" would refer to two different slots on the years object and the following example logs true:

console.log(years["2"] != years["02"]);

Similarly, object properties which happen to be reserved words(!) can only be accessed as string literals in bracket notation:

var promise = {
 'var' : 'text',
 'array': [1, 2, 3, 4]
};

console.log(promise['array']);

Uzunluk ve sayısal özellikler arasındaki ilişki

Bir JavaScript dizisinin length özelliği ve sayısal özellikleri bağlıdır. Bir takım ön tanımlı dizi metotları (örn., join, slice, indexOf, vb.) çağrıldıklarında, dizinin length özellik değerini hesaba katar. Diğer metotlar (örn., push, splice, vb.) daha çok dizinin length özelliğinin güncellenmesine neden olur.

var meyveler = [];
meyveler.push("muz", "elma", "şeftali");

console.log(meyveler.length); // 3

Uygun bir index değeri ile beraber, bir dizi elemanı güncellenirse ve ilgili index sayısı dizi sınırları dışında ise; dizi boyutu, verilen index'e uyum sağlayacak biçimde büyüyecek ve Javascript motoru, dizinin length özelliğini uygun şekilde güncelleyecektir.

fruits[3] = "mango";
console.log(fruits[3]);
console.log(fruits.length); // 4

Uzunluk özelliğini doğrudan ayarlamak, özel bir davranışa neden olur.

fruits.length = 10;
console.log(fruits);    // Dizi, tanımsız olarak doldurulur
console.log(fruits.length); // 10

Bu özellik Array.length sayfasında daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Bir diziyi eşleşen bir sonuç ile oluşturmak

Bir düzenli ifadeye yollanan metin sonucu bir JavaScript dizisi oluşturulabilir. Bu dizi, eşleşen sonuca ait özellikleri ve ifadeleri içerir. Böyle bir dizi RegExp.exec, String.match, ve String.replace tarafından döndürülür. Bu özellikler ve öğeleri açıklamaya yardımcı olabilmesi için aşağıdaki örneği ve altındaki tabloyu inceleyin.

// Match one d followed by one or more b's followed by one d
// Remember matched b's and the following d
// Ignore case

var myRe = /d(b+)(d)/i;
var myArray = myRe.exec("cdbBdbsbz");

Eşleşen sonucun öğeleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

Özellik/Öğe Açıklama Örnek
input Düzenli ifadeye yollanan metni işaret eden salt-okunur bir özelliktir. cdbBdbsbz
index Düzenli ifadeye yollanan metindeki eşleşmenin sıfır-tabanlı ve salt-okunur index özelliğidir. 1
[0] Son eşleşen karakteri belirten salt-okunur bir özelliktir. dbBd
[1], ...[n] Read-only elements that specify the parenthesized substring matches, if included in the regular expression. The number of possible parenthesized substrings is unlimited. [1]: bB
[2]: d

Özellikler

Array.length
The Array constructor's length property whose value is 1.
Array.prototype
Allows the addition of properties to all array objects.

Yöntemler

Array.from()
Bir dizi benzeri veya bir yinelenebilir nesneden yeni bir Dizi örneği oluşturur.
Array.isArray()
Eğer bir dizi ise true değilse false döndürür.
Array.observe()
Asynchronously observes changes to Arrays, similar to Object.observe() for objects. It provides a stream of changes in order of occurrence.
Array.of()
Creates a new Array instance with a variable number of arguments, regardless of number or type of the arguments.

Dizi örnekleri

Tüm dizi örnekleri, Array.prototype 'dan türer. The prototype object of the Array constructor can be modified to affect all Array instances.

Properties

Array.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype.
Array.prototype.length
Reflects the number of elements in an array.

Methods

Mutator methods

These methods modify the array:

Array.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array.
Array.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value.
Array.prototype.pop()
Removes the last element from an array and returns that element.
Array.prototype.push()
Adds one or more elements to the end of an array and returns the new length of the array.
Array.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array in place — the first becomes the last, and the last becomes the first.
Array.prototype.shift()
Removes the first element from an array and returns that element.
Array.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array.
Array.prototype.splice()
Adds and/or removes elements from an array.
Array.prototype.unshift()
Adds one or more elements to the front of an array and returns the new length of the array.

Accessor methods

These methods do not modify the array and return some representation of the array.

Array.prototype.concat()
Returns a new array comprised of this array joined with other array(s) and/or value(s).
Array.prototype.includes()
Determines whether an array contains a certain element, returning true or false as appropriate.
Array.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string.
Array.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array.
Array.prototype.toSource()
Returns an array literal representing the specified array; you can use this value to create a new array. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Array.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Array.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.
Array.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.

Iteration methods

Several methods take as arguments functions to be called back while processing the array. When these methods are called, the length of the array is sampled, and any element added beyond this length from within the callback is not visited. Other changes to the array (setting the value of or deleting an element) may affect the results of the operation if the method visits the changed element afterwards. While the specific behavior of these methods in such cases is well-defined, you should not rely upon it so as not to confuse others who might read your code. If you must mutate the array, copy into a new array instead.

Array.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array.
Array.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array.
Array.prototype.every()
Returns true if every element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true.
Array.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found.
Array.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found.
Array.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array.
Array.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array.
Array.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.
Array.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Array generic methods

Sometimes you would like to apply array methods to strings or other array-like objects (such as function arguments). By doing this, you treat a string as an array of characters (or otherwise treat a non-array as an array). For example, in order to check that every character in the variable str is a letter, you would write:

function isLetter(character) {
 return (character >= "a" && character <= "z");
}

if (Array.prototype.every.call(str, isLetter))
 alert("The string '" + str + "' contains only letters!");

This notation is rather wasteful and JavaScript 1.6 introduced a generic shorthand:

if (Array.every(isLetter, str))
 alert("The string '" + str + "' contains only letters!");

Generics are also available on String.

These are currently not part of ECMAScript standards (though the ES6 Array.from() can be used to achieve this). The following is a shim to allow its use in all browsers:

// Assumes Array extras already present (one may use polyfills for these as well)
(function () {
  'use strict';

  var i,
    // We could also build the array of methods with the following, but the
    //  getOwnPropertyNames() method is non-shimable:
    // Object.getOwnPropertyNames(Array).filter(function (methodName) {return typeof Array[methodName] === 'function'});
    methods = [
      'join', 'reverse', 'sort', 'push', 'pop', 'shift', 'unshift',
      'splice', 'concat', 'slice', 'indexOf', 'lastIndexOf',
      'forEach', 'map', 'reduce', 'reduceRight', 'filter',
      'some', 'every', 'isArray'
    ],
    methodCount = methods.length,
    assignArrayGeneric = function (methodName) {
      var method = Array.prototype[methodName];
      Array[methodName] = function (arg1) {
        return method.apply(arg1, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
      };
    };

  for (i = 0; i < methodCount; i++) {
    assignArrayGeneric(methods[i]);
  }
}());

Örnekler

Bir dizi oluşturmak

The following example creates an array, msgArray, with a length of 0, then assigns values to msgArray[0] and msgArray[99], changing the length of the array to 100.

var msgArray = new Array();
msgArray[0] = "Hello";
msgArray[99] = "world";

if (msgArray.length == 100)
  print("The length is 100.");

Creating a two-dimensional array

The following creates chess board as a two dimensional array of strings. The first move is made by copying the 'p' in 6,4 to 4,4. The old position 6,4 is made blank.

var board = 
[ ['R','N','B','Q','K','B','N','R'],
 ['P','P','P','P','P','P','P','P'],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 ['p','p','p','p','p','p','p','p'],
 ['r','n','b','q','k','b','n','r']];
print(board.join('\n') + '\n\n');

// Move King's Pawn forward 2
board[4][4] = board[6][4];
board[6][4] = ' ';
print(board.join('\n'));

Sonu

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p,p,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , ,p, , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p, ,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

Tarayıcı Uyumluluk Tablosu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ArrayChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
Array() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
concatChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
copyWithinChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 32IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 32Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
entriesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
everyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
fillChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 31IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 31Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
filterChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
findChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
findIndexChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
flatChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0
flatMapChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0
forEachChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
fromChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 32IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 32Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 9WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
indexOfChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
isArrayChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
joinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
keysChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
lastIndexOfChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
mapChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
ofChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 9WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0
popChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
pushChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reduceChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reduceRightChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reverseChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
shiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
sliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
someChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
sortChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
spliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5
Notes
Full support 5.5
Notes
Notes From Internet Explorer 5.5 through 8, all elements of the array will not be deleted if deleteCount is omitted. This behavior was fixed in Internet Explorer 9.
Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
toLocaleStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
unshiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
valuesChrome Full support 66Edge Full support 12Firefox Full support 60IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 9WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 60Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.9.0
Full support 10.9.0
Full support 6.5.0
Notes Disabled
Notes The --harmony-array-prototype-values flag is required; the --harmony flag is not sufficient in this case.
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony-array-prototype-values runtime flag.
No support 0.12 — 4.0.0
@@iteratorChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 79Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
@@unscopablesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Daha fazlası