SyntaxError: a declaration in the head of a for-of loop can't have an initializer

Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

SyntaxError: for-of loop head declarations cannot have an initializer (Edge)
SyntaxError: a declaration in the head of a for-of loop can't have an initializer (Firefox)
SyntaxError: for-of loop variable declaration may not have an initializer. (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

The head of a for...of loop contains an initializer expression. That is, a variable is declared and assigned a value |for (var i = 0 of iterable)|. This is not allowed in for-of loops. You might want a for loop that does allow an initializer.

Examples

Invalid for-of loop

let iterable = [10, 20, 30]; 

for (let value = 50 of iterable) { 
  console.log(value); 
} 

// SyntaxError: a declaration in the head of a for-of loop can't 
// have an initializer

Valid for-of loop

You need to remove the initializer (value = 50) in the head of the for-of loop. Maybe you intended to make 50 an offset value, in that case you could add it to the loop body, for example.

let iterable = [10, 20, 30];

for (let value of iterable) {
  value += 50;
  console.log(value);
}
// 60
// 70
// 80

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,