Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

RangeError: argument out of range
RangeError: repeat count must be non-negative (Firefox)
RangeError: Invalid count value (Chrome)

Error type

RangeError

What went wrong?

The String.prototype.repeat() method has been used. It has a count parameter indicating the number of times to repeat the string. It must be between 0 and less than positive Infinity and cannot be a negative number. The range of allowed values can be described like this: [0, +∞).

Examples

Invalid cases

'abc'.repeat(-1); // RangeError 

Valid cases

'abc'.repeat(0);    // ''
'abc'.repeat(1);    // 'abc'
'abc'.repeat(2);    // 'abcabc'
'abc'.repeat(3.5);  // 'abcabcabc' (count will be converted to integer)

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,