Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

RangeError: Invalid code point {0} (Edge)
RangeError: {0} is not a valid code point (Firefox)
RangeError: Invalid code point {0} (Chrome)

 

Error type

RangeError

What went wrong?

String.fromCodePoint() throws this error when passed NaN values, negative Integers (-1), non-Integers (5.4), or values larger than 0x10FFFF (1114111).

A code point is a value in the Unicode codespace; that is, the range of integers from 0 to 0x10FFFF.

Examples

Invalid cases

String.fromCodePoint('_');   // RangeError
String.fromCodePoint(Infinity); // RangeError
String.fromCodePoint(-1);    // RangeError
String.fromCodePoint(3.14);   // RangeError
String.fromCodePoint(3e-2);   // RangeError
String.fromCodePoint(NaN);   // RangeError

Valid cases

String.fromCodePoint(42);    // "*"
String.fromCodePoint(65, 90);  // "AZ"
String.fromCodePoint(0x404);  // "\u0404"
String.fromCodePoint(0x2F804); // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(194564);  // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(0x1D306, 0x61, 0x1D307) // "\uD834\uDF06a\uD834\uDF07"

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, jahzielv, johnjago, PatrickKettner, jimnellie, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,