Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

Warning: unreachable code after return statement (Firefox)

Error Type

Warning

What went wrong?

Unreachable code after a return statement might occur in these situations:

 • When using an expression after a return statement, or
 • when using a semicolon-less return statement but including an expression directly after.

When an expression exists after a valid return statement, a warning is given to indicate that the code after the return statement is unreachable, meaning it can never be run.

Why should I have semicolons after return statements? In the case of semicolon-less return statements, it can be unclear whether the developer intended to return the statement on the following line, or to stop execution and return. The warning indicates that there is ambiguity in the way the return statement is written.

Warnings will not be shown for semicolon-less returns if these statements follow it:

Examples

Invalid cases

function f() {
 var x = 3;
 x += 4;
 return x;  // return exits the function immediately
 x -= 3;   // so this line will never run; it is unreachable
}

function f() {
 return   // this is treated like `return;`
  3 + 4;  // so the function returns, and this line is never reached
}

Valid cases

function f() {
 var x = 3;
 x += 4;
 x -= 3;
 return x; // OK: return after all other statements
}

function f() {
 return 3 + 4 // OK: semicolon-less return with expression on the same line
}

See also

Document Tags and Contributors

Nhãn: 
Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, fscholz, rolfedh, jorendorff-moz, clarkbdubya
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,