Toán tử gán

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

?Toán tử gán gán giá trị cho toán hạng bên trái nó dựa theo giá trị của toán hạng bên phải nó.

Sơ lược

Toán tử gán căn bản là bằng (=), gán giá trị cho toán hạng bên trái bằng giá trị của toán hạng bên phải. Tức là, x = y gán giá trị của y cho x. Các toán tử gán khác thường là viết tắt cho các toán tử thông thường, được định nghĩa và lấy ví dụ như bảng sau.

Tên Toán tử viết tắt Ý nghĩa
Gán x = y x = y
Cộng xong rồi gán x += y x = x + y
Trừ xong rồi gán x -= y x = x - y
Nhân xong rồi gán x *= y x = x * y
Chia xong rồi gán x /= y x = x / y
Chia lấy dư xong rồi gán x %= y x = x % y
?Luỹ thừa xong rồi gán x **= y x = x ** y
Dịch bit sang trái rồi gán x <<= y x = x << y
Dịch bit sang phải rồi gán x >>= y x = x >> y
Unsigned right shift assignment x >>>= y x = x >>> y
Bitwise AND assignment x &= y x = x & y
Bitwise XOR assignment x ^= y x = x ^ y
Bitwise OR assignment x |= y x = x | y

Gán

Simple assignment operator which assigns a value to a variable. The assignment operation evaluates to the assigned value. Chaining the assignment operator is possible in order to assign a single value to multiple variables. See the example.

Cú pháp

Toán tử: x = y

Ví dụ

// Giả dụ có 3 biến x, y, z như sau
// x = 5
// y = 10
// z = 25

x = y   // x bằng 10
x = y = z // x, y và z đều bằng 25

Cộng xong rồi gán

Toán tử cộng xong rồi gán ?thêm giá trị của toán hạng bên phải cho một biến và gán kết quả cho chính biến đó. Kiểu dữ liệu của hai toán hạng sẽ xác định hành vi của toán tử cộng xong rồi gán. Cộng hay nối chuỗi đều được. ?Tìm đọc addition operator để xem chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x += y 
Ý nghĩa: x = x + y

?

Ví dụ

// Giả dụ ta có các biến sau
// foo = 'foo'
// bar = 5
// baz = true


// Số + Số -> cộng
bar += 2 // 7

// Boolean + Số -> cộng
baz += 1 // 2

// Boolean + Boolean -> cộng
baz += false // 1

// Số + Chuỗi -> nối chuỗi
bar += 'foo' // "5foo"

// Chuỗi + Boolean -> nối chuỗi
foo += false // "foofalse"

// Chuỗi + Chuỗi -> nối chuỗi
foo += 'bar' // "foobar"

Trừ xong rồi gán

Toán từ trừ xong rồi gán ?bớt giá trị của toán hạng bên phải khỏi một biến và gán kết quả vào chính biến đó. Tìm đọc subtraction operator ?để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x -= y 
Ý nghĩa: x = x - y

Ví dụ

// Giả dụ ta có biến sau
// bar = 5

bar -= 2   // 3
bar -= 'foo' // NaN

Nhân xong rồi gán

Toán tử nhân xong rồi gán nhân một biến với giá trị của toán hạng bên phải và gán kết quả vào biến đó. Tìm đọc multiplication operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x *= y 
Ý nghĩa: x = x * y

Ví dụ

// Giả dụ ta có biến sau
// bar = 5

bar *= 2   // 10
bar *= 'foo' // NaN

Chia xong rồi gán

Toán tử chia xong rồi gán chia một biến bởi giá trị của toán hạng bên phải và gán kết quả vào chính biến đó. Tìm đọc division operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x /= y 
Ý nghĩa: x = x / y

Ví dụ

// Giả dụ ta có biến sau
// bar = 5

bar /= 2   // 2.5
bar /= 'foo' // NaN
bar /= 0   // Infinity

Chia lấy dư xong rồi gán

Toán tử chia lấy dư xong rồi gán chia một biến bởi giá trị của toán hạng bên phải và gán phần dư vào chính biến đó. Tìm đọc remainder operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x %= y 
Ý nghĩa: x = x % y

Ví dụ

// Giả dụ ta có biến sau
// bar = 5

bar %= 2   // 1
bar %= 'foo' // NaN
bar %= 0   // NaN

Luỹ thừa xong rồi gán

Toán tử luỹ thừa xong rồi gán tạo ra kết quả bằng cách nâng toán hạng ?thứ nhất lên với bậc là toán hạng thứ hai rồi gán kết quả vào toán hạng thứ nhất. Tìm đọc exponentiation operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x **= y 
Ý nghĩa: x = x ** y

Ví dụ

// Giả dụ ta có biến sau
// bar = 5

bar **= 2   // 25
bar **= 'foo' // NaN

Dịch bit sang trái rồi gán

Toán tử dịch trái rồi gán di chuyển số bit của toán hạng thứ nhất sang trái dựa theo giá trị của toán hạng bên phải và gán kết quả vào toán hạng bên trái. Tìm đọc left shift operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x <<= y 
Ý nghĩa: x  = x << y

Ví dụ

var bar = 5; // (00000000000000000000000000000101)
bar <<= 2; // 20 (00000000000000000000000000010100)

Dịch phải rồi gán

Toán tử dịch trái rồi gán di chuyển số bit của toán hạng thứ nhất sang phải dựa theo giá trị của toán hạng bên phải và gán kết quả vào toán hạng bên trái. Tìm đọc right shift operator để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

Toán tử: x >>= y 
Ý nghĩa: x  = x >> y

Ví dụ

var bar = 5; //  (00000000000000000000000000000101)
bar >>= 2;  // 1 (00000000000000000000000000000001)

var bar -5; //  (-00000000000000000000000000000101)
bar >>= 2; // -2 (-00000000000000000000000000000010)

Unsigned right shift assignment

The unsigned right shift assignment operator moves the specified amount of bits to the right and assigns the result to the variable. See the unsigned right shift operator for more details.

Syntax

Operator: x >>>= y 
Meaning: x  = x >>> y

Examples

var bar = 5; //  (00000000000000000000000000000101)
bar >>>= 2; // 1 (00000000000000000000000000000001)

var bar = -5; // (-00000000000000000000000000000101)
bar >>>= 2; // 1073741822 (00111111111111111111111111111110)

Bitwise AND assignment

The bitwise AND assignment operator uses the binary representation of both operands, does a bitwise AND operation on them and assigns the result to the variable. See the bitwise AND operator for more details.

Syntax

Operator: x &= y 
Meaning: x = x & y

Example

var bar = 5;
// 5:   00000000000000000000000000000101
// 2:   00000000000000000000000000000010
bar &= 2; // 0

Bitwise XOR assignment

The bitwise XOR assignment operator uses the binary representation of both operands, does a bitwise XOR operation on them and assigns the result to the variable. See the bitwise XOR operator for more details.

Syntax

Operator: x ^= y 
Meaning: x = x ^ y

Example

var bar = 5;
bar ^= 2; // 7
// 5: 00000000000000000000000000000101
// 2: 00000000000000000000000000000010
// -----------------------------------
// 7: 00000000000000000000000000000111

Bitwise OR assignment

The bitwise OR assignment operator uses the binary representation of both operands, does a bitwise OR operation on them and assigns the result to the variable. See the bitwise OR operator for more details.

Syntax

Operator: x |= y 
Meaning: x = x | y

Example

var bar = 5;
bar |= 2; // 7
// 5: 00000000000000000000000000000101
// 2: 00000000000000000000000000000010
// -----------------------------------
// 7: 00000000000000000000000000000111

Examples

Left operand with another assignment operator

In unusual situations, the assignment operator (e.g. x += y) is not identical to the meaning expression (here x = x + y). When the left operand of an assignment operator itself contains an assignment operator, the left operand is evaluated only once. For example:

a[i++] += 5     // i is evaluated only once
a[i++] = a[i++] + 5 // i is evaluated twice

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Assignment operators' in that specification.
Standard Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Addition assignment (x += y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Bitwise AND assignment (x &= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Bitwise OR assignment (x |= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Bitwise XOR assignment (x ^= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Division assignment (x /= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Exponentiation assignment (x **= y)Chrome Full support 52Edge Full support 14Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 10.1WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 52Firefox Android Full support 52Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 6.0nodejs Full support 7.0.0
Full support 7.0.0
Full support 6.5.0
Disabled
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
Left shift assignment (x <<= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Multiplication assignment (x *= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Remainder assignment (x %= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Right shift assignment (x >>= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Assignment (x = y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Subtraction assignment (x -= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Unsigned right shift assignment (x >>>= y)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also