Conditional (ternary) operator

Toán tử điều kiện (ba ngôi) là toán tử duy nhất của JavaScript cần tới ba toán hạng. Toán tử này thường dùng tắt cho câu lệnh if.

Cú pháp

condition ? exprT : exprF 

Tham số

condition
Biểu thức mà giá trị của nó được dùng như điều kiện.
exprT, exprF
Biểu thức với giá trị có kiểu bất kỳ.

Mô tả

Nếu condition có thể chuyển đổi thànhtrue (hay là truthy), toán tử trả về giá trị của exprT; ngược lại (khi conditionfalsy), nó trả về giá trị của exprF.

(Trong cả hai trường hợp, biểu thức còn lại đều không được duyệt tới.)

Ngoài false ra, các biểu thức falsy có thể xảy ra bao gồm: nullNaN0, xâu ký tự rỗng (""), và undefined. Nếu condition là một trong những gì vừa liệt kê phía trên, kết quả của biểu thức điều kiện sẽ là exprF.

Ví dụ đơn giản:

var age = 26;
var beverage = (age >= 21) ? "Beer" : "Juice";
console.log(beverage); // "Beer"

Thường dùng để xử lý giá trị null:

function greeting(person) {
  var name = person ? person.name : "stranger";
  return "Howdy, " + name;
}

console.log(greeting({name: 'Alice'})); // "Howdy, Alice"
console.log(greeting(null));       // "Howdy, stranger"​​​​​

Điều kiện nối tiếp

Toán tử điều kiện tuân theo suy dẫn phải, tức là nó có thể được gọi "nối tiếp" theo cách sau đây, tương tự như với if … else if … else if … else nối tiếp nhau:

function example(…) {
   return condition1 ? value1
     : condition2 ? value2
     : condition3 ? value3
     : value4;
}

// Equivalent to:

function example(…) {
  if (condition1) { return value1; }
  else if (condition2) { return value2; }
  else if (condition3) { return value3; }
  else { return value4; }
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Bình luận
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Conditional Operator' in that specification.
Living Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Conditional Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The conditional operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'The conditional operator' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu. Cài đặt trong JavaScript 1.0.

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Conditional operator (c ? t : f)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm