Math

Resum

Math és un objecte proporcionat pel llenguatge que té propietats i mètodes que pretenen ajudar en càlculs matemàtics. L'objecte conté constants i funcions matemàtiques.

Descripció

A diferència d'altres objectes globals, Math no és un constructor. Totes les propietats i mètodes de Math són estàtics. Per a utilitzar la constant pi es fa anar Math.PI i la funció sinus es crida Math.sin(x), on x és l'argument que rebrà el mètode. Les constants tenen la presició d'un nombre real de JavaScript.

Propietats

Math.E
La constant de Euler (també coneguda com a nombre E) i la base dels logaritmes naturals, el seu valor aproximat és de 2.718.
Math.LN2
El logaritme natural de 2, el seu valor aproximat és de 0.693.
Math.LN10
El logaritme natural de 10, el seu valor aproximat és de 2.303.
Math.LOG2E
El logaritme de E en base 2, el seu valor aproximat és de 1.443.
Math.LOG10E
El logaritme de E en base 10, el seu valor aproximat és de 0.434.
Math.PI
La proporció entre la circumferència d'un cercle i el seu diàmetre, el seu valor aproximat és de 3.14159.
Math.SQRT1_2
La rel quadrada de un mig (1/2); tanmateix 1 dividit per la rel quadrada de 2, el seu valor aproximat és de 0.707.
Math.SQRT2
La rel quadrada de 2, el seu valor aproximat és de 1.414.

Mètodes

Fixeu-vos que les funcions (sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(), atan2()) reben i retornen angles en radians. Per a convertir radians a graus cal dividir per (Math.PI / 180), o bé multiplicar si el que es pretèn es transformar graus a radians.

Cal destacar que la precisió de moltes de les funcions matemàtiques és depenent de la implementació. Això vol dir que el mateix codi pot donar resultats diferent en diferents navegadors, i fins i tot sota el mateix navegador o motor JS si es prova en diferents sistemes operatius or arquitectures.

Math.abs(x)
Retorna el valor absolut d'un nombre.
Math.acos(x)
Retorna l'arccosinus d'un nombre.
Math.acosh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna l'arccosinus hiperbòlic d'un nombre.
Math.asin(x)
Tetorna l'arcsinus d'un nombre.
Math.asinh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna l'arcsinus hiperbòlic d'un nombre.
Math.atan(x)
Retorna l'arctangent d'un nombre.
Math.atanh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna l'arctangent hiperbòlic d'un nombre.
Math.atan2(y, x)
Retorna l'arctangent del cocient dels paràmetres donats.
Math.cbrt(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna la rel cúbica d'un nombre.
Math.ceil(x)
Retorna el nombre sencer més petit que és més gran o igual al nombre donat.
Math.clz32(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el nombre de zeros a l'esquerra que el nombre donat tindria si fós emmagatzemat en 32 bits.
Math.cos(x)
Retorna el cosinus d'un nombre.
Math.cosh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre.
Math.exp(x)
Retorna Ex, on x és el paràmetre i E és la constant de Euler (2.718 aproximadament).
Math.expm1(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna exp(x) - 1.
Math.floor(x)
Retorna el nombre sencer més gran que és igual o menor que el nombre donat.
Math.fround(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el nombre en coma float de precisió simple més proper al nombre donat.
Math.hypot([x[, y[, …]]]) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna la rel quadrada del quadrat dels dos paràmetres donats.
Math.imul(x, y) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el resultat de multiplicar els dos paràmetres com a nombres sencers de 32 bits.
Math.log(x)
Retorna el logaritme natural (loge, també ln) d'un nombre.
Math.log1p(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el logaritme natural de 1 + x (loge, també ln) del nombre donat.
Math.log10(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el logaritme en base 10 d'un nombre.
Math.log2(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el logaritme en base 2 d'un nombre.
Math.max([x[, y[, …]]])
Retorna el major de zero o més nombres donats.
Math.min([x[, y[, …]]])
Retorna el menor de zero o més nombres donats.
Math.pow(base, exponent)
Retorna la base elevada a l'exponent, és a dir, baseexponent.
Math.random()
Retorna un nombre pseudo aleatori comprés entre 0 i 1.
Math.round(x)
Retorna el nombre sencer més proper al nombre donat.
Math.sign(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el signe de x, indicant si x és positiu, negatiu o zero.
Math.sin(x)
Retorna el sinus d'un nombre.
Math.sinh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre.
Math.sqrt(x)
Retorna el resultat positiu de la rel quadrada d'un nombre.
Math.tan(x)
Retorna la tangent d'un nombre.
Math.tanh(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna la tangent hiperbòlica d'un nombre.
Math.toSource() This API has not been standardized.
Retorna la cadena de caràcters "Math".
Math.trunc(x) This is an experimental API that should not be used in production code.
Retorna la part sencera del nombre donat.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementada a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.
Standard Nous mètodes afegits: log10(), log2(), log1p(), expm1(), cosh(), sinh(), tanh(), acosh(), asinh(), atanh(), hypot(), trunc(), sign(), imul(), fround(), cbrt() i clz32().

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també