Math.log()

La funció Math.log() retorna el logaritme natural (base e) d'un nombre, és a dir

x>0,Math.log(x)=ln(x)=la únicaytal queey=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log}(x)} = \ln(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; e^y = x

Sintaxi

Math.log(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Si el valor de x és negatiu, el valor retornat sempre serà NaN.

Degut a que log() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.log(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.log()

Math.log(-1); // NaN, fora de rang
Math.log(0);  // -Infinit
Math.log(1);  // 0
Math.log(10); // 2.302585092994046

Utilitzar Math.log() amb una base diferent

La funció següent retorna el logaritme de y amb base x (és a dir, logxy\log_x y):

function getBaseLog(x, y) {
  return Math.log(y) / Math.log(x);
}

Si es crida getBaseLog(10, 1000) retornarà 2.9999999999999996 degut a l'arrodoniment de punt flotant, el qual és molt proper a la resposta real: 3.

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.log' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.log' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

  • Math.exp()
  • Math.log1p() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log10() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log2() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.pow()