Math.floor()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Hàm Math.floor() trả về số nguyên bé hơn hoặc bằng số ban đầu.

Cú pháp

Math.floor(x)

Tham số

x
Một số.

Giá trị trả về

Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số đã cho.

Mô tả

Bởi vì floor() là một phương thức tĩnh của Math, bạn luôn sử dụng Math.floor(), thay vì sử dụng như là một phương thức của đối tượng được tạo ra từ Math (Math không phải là một constructor).

Lưu ý: Math.floor(null) trả về 0, không phải NaN.

Ví dụ

Sử dụng Math.floor()

Math.floor( 45.95); // 45
Math.floor( 45.05); // 45
Math.floor( 4  ); //  4
Math.floor(-45.05); // -46 
Math.floor(-45.95); // -46

Điều chỉnh thập phân

/**
 * Decimal adjustment of a number.
 *
 * @param {String} type The type of adjustment.
 * @param {Number} value The number.
 * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
 * @returns {Number} The adjusted value.
 */
function decimalAdjust(type, value, exp) {
 // If the exp is undefined or zero...
 if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
  return Math[type](value);
 }
 value = +value;
 exp = +exp;
 // If the value is not a number or the exp is not an integer...
 if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
  return NaN;
 }
 // Shift
 value = value.toString().split('e');
 value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
 // Shift back
 value = value.toString().split('e');
 return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
}

// Decimal round
const round10 = (value, exp) => decimalAdjust('round', value, exp);
// Decimal floor
const floor10 = (value, exp) => decimalAdjust('floor', value, exp);
// Decimal ceil
const ceil10 = (value, exp) => decimalAdjust('ceil', value, exp);

// Round
round10(55.55, -1);  // 55.6
round10(55.549, -1); // 55.5
round10(55, 1);    // 60
round10(54.9, 1);   // 50
round10(-55.55, -1); // -55.5
round10(-55.551, -1); // -55.6
round10(-55, 1);   // -50
round10(-55.1, 1);  // -60
// Floor
floor10(55.59, -1);  // 55.5
floor10(59, 1);    // 50
floor10(-55.51, -1); // -55.6
floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
ceil10(55.51, -1);  // 55.6
ceil10(51, 1);    // 60
ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
ceil10(-59, 1);    // -50

Quy cách kỹ thuật

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.floor' in that specification.

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
floorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm: