HTML element reference

Aquesta pàgina mostra tots els HTML elements. S'agrupen per funcions per ajudar a trobar el que tens en ment amb facilitat. Tot i que aquesta guia està escrita per a aquells que són nous en la codificació, es pretén que sigui útil per a qualsevol persona.

Elements Basics

Els elements bàsics són la columna vertebral de qualsevol document HTML. Veures aquests elements en el codi font de totes les pàgines web després de la declaració de tipus de document en la primera línia de la pàgina. El tipus de document especifica la versió de (X) HTML que la pàgina està utilitzant. Els elements de pàgina es col·loquen entre l'obertura <html> i de tancament </ html>, també anomenat l'element arrel.

Element Description
<html> L'element HTML <html> (o element arrel HTML) representa l'arrel d'un document HTML. Tots els altres elements han de ser descendents d'aquest element.

Les metadades de document

Les Metadades contenen informació sobre la pàgina. Això inclou informació sobre estils, scripts i dades per ajudar el us del programari (search engines, browsers, etc.) en la representació de la pàgina. Les Metadades d'estils i scripts es podem definir en la mateixa pàgina o mitjançan un enllaç a un altre arxiu que conté la informació.

Element Description
<base> L'element HTML <base> especifica la URL principal que s'utilitzarà per a totes les URL relatives contingudes dins d'un document. Solsament pot haver un element <base> per document.
<head> L'element HTML <head> proporciona informació general (metadades) sobre el document, incloent el seu títol i enllaços als seus scripts i fulls d'estil.
<link> L'element HTML <link> especifica les relacions entre el document actual i un recurs extern. Els possibles usos d'aquest element inclouen la definició d'un marc relacional per a la navegació. Aquest element és el més utilitzat per vincular els fulls d'estil.
<meta> L'element HTML <meta> representa qualsevol informació de metadades que no pot ser representat per un dels altres elements meta-relacionats amb l'HTML (base, link, script, style or title).
<style> L'element HTML <style> conté informació d'estil per a un document, o part d'un document. Per defecte, s'espera que les instruccions d'estil escrites a l'interior d'aquest element siguin CSS.
<title> (en-US)

Seccionament del contingut

Els elements de seccionament de contingut ens permet organitzar el contingut del document en parts lògiques. Utilitzeu els elements de seccionament per crear un esquema general sobre el contingut de la pàgina, incloent la capçalera i el peu de pàgina de navegació, i els elements d'encapçalament per identificar seccions de contingut.  

Element Description
<address> L'element HTML <address> proporciona informació de contacte per el seu element mes proper article o ancestre body ; en aquest últim cas, s'aplica a tot el document.
<article> L'element HTML <article> representa una composició autònoma en un document, pàgina, aplicació o lloc, que està destinada a ser distribuir de forma independent o reutilitzables (per exemple, en la sindicació). Això podria ser un missatge del fòrum, un article d'una revista o un diari, una entrada de blog, un objecte, o qualsevol altre element independent del contingut. Cada <article> ha de ser identificat, generalment mitjançant la inclusió d'una capçalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <article>.
<aside> L'element HTML <aside> representa una secció de la pàgina amb contingut connectat tangenncialment amb la resta, el qual es podria considerar separat del contingut. Aquestes seccions sovint es representen com a barres laterals o insercions. Sovint contenen les definicions en les barres laterals, com ara definicions del glossari; també hi pot haver altres tipus d'informació, com ara anuncis relacionats; la biografia de l'autor; applicacions web; informació de perfil o enllaços relacionats en el bloc.
<footer> L'element HTML <footer> representa un peu de pàgina en la seva secció de contingut més proper o la secció de l'element arrel. Un peu de pàgina sol contenir informació sobre l'autor de la secció, les dades de drets d'autor o enllaços a documents relacionats.
<header> L'element HTML <header> representa un grup d'introducció o d'ajudes a la navegació. Pot contenir alguns elements de capçalera, però també altres elements com un logotip, capçaleres de secció embolicats, un formulari de recerca, i així successivament.
<h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US) Els elements d'encapçalament implementen sis nivells de capçaleres del document, <h1> és el més important i <h6> és el menys important. Un element de capçalera descriu breument el tema de la secció que introdueix. La informació de capçalera pot ser utilitzada pels agents usuaris, per exemple, per construir una taula de contingut d'un document de forma automàtica.
<main> L'element HTML <main> representa el contingut principal de el body d'un document o aplicació. L'àrea de contingut principal està constituïda per contingut directament relacionat amb el tema central d'un document o amb la funcionalitat central d'una aplicació. Aquest contingut ha de ser exclusiu del document, excloent qualsevol contingut que es repeteixi en un conjunt de documents com a barres laterals, enllaços de navegació, informació sobre drets d'autor, logotips de llocs i formularis de cerca (tret que la funció principal del document sigui un formulari de cerca).
<nav> L'element HTML Navigation (<nav>) representa una secció de la pàgina que enllaça a altres pàgines o parts dins la pàgina: una secció amb enllaços de navegació.
<section> L'element HTML <section> representa una secció genèrica d'un document, és a dir, una agrupació temàtica de continguts, normalment amb un capçalera. Cada <section> ha d'estar identificada, mitjançant la inclusió d'una capçalera (element h1-h6) com un fill de l'element <section>.

El contingut del Texte

Utilitzeu els elements de contingut de text HTML per organitzar blocs o seccions de contingut col·locats entre les etiquetes d'obertura <body> i tancament </ body>. Es Important per accessibility and SEO, aquests elements s'identifiquen amb el propòsit o l'estructura d'aquest contingut.    

Element Description
<blockquote> L'element HTML <blockquote> (o Element HTML Bloc de cita) indica que el text adjunt és una cita estesa. Generalment, això es representa visualment per sagnat (veure Notes per a la forma de canviar-ho). Una adreça URL de la font de la cita es pot administrar mitjançant l'atribut cite, mentre que una representació de text de la font es pot administrar utilitzant l'element cite.
<dd> L'element HTML <dd>  (Element de Descripció HTML) indica la descripció d'un terme en una llista de descripció del element (dl) . Aquest element  només pot aparèixer com un element fill d'una llista de descripció i ha de seguir a un element dt.
<div> L'element HTML <div> (o Element de divisió de document HTML) és un contàiner genèric per contingut dinàmic, el qual no representa res inherentment. Es pot utilitzar per agrupar elements per a fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com ara lang. Només s'hauria de fer servir quan cap altre element semàntic (com ara article o nav) sigui apropiat.
<dl> L'element HTML <dl>  (o Element HTML llista de descripcions) tanca una llista de parells de termes i descripcions. Els usos més comuns per a aquest element són per implementa un glossari o per mostrar metadades (una llista de parells clau-valor).
<dt> L'element HTML <dt> (o element HTML de definició de Terme) identifica un terme en una llista de definicions. Aquest element pot aparèixer només com un element fill d'un dl. En general és seguida per un element dd ; No obstant això, múltiples elements <dt> en una fila indiquen diversos termes que estan tots definits per l'element immediat següent dd.
<figcaption> L'element HTML <figcaption> representa una llegenda o una llegenda associada a una figura o una il·lustració descrit per la resta de les dades de l'element figure que és el seu ancestra immediat, el que significa que <figcaption> pot ser el primer o l'últim element dins d'un bloc figure. A més, l'element HTML figcaption  és opcional; si no es proporciona, l'element figure pare no tindrà cap llegenda.
<figure> L'element HTML <figure> representa un contingut autònom, sovint amb una llegenda (figcaption), i normalment es fa referència com una sola unitat. Si bé es relaciona amb el flux principal, la seva posició és independent del corrent principal. Normalment això és una imatge, una il·lustració, un diagrama, un fragment de codi o un esquema que es fa referència en el text principal, però que es poden moure a una altra pàgina o un apèndix sense afectar el flux principal.
<hr> L'element HTML <hr> representa un trencament temàtic entre els elements a nivell de paràgraf (per exemple, un canvi d'escena en una història, o un canvi de tema amb una secció). En versions prèvies d'HTML, es representava amb una regla horitzontal. Encara es pot mostrar com una regla horitzontal en els navegadors visuals, però ara es defineix en termes semàntics, en lloc de termes de presentació.
<li> L'element HTML <li> (o Element HTML Llista d'elements ) s'utilitza per representar un element d'una llista. Ha d'estar contingut en un element pare: una llista ordenada (ol), una llista desordenada (ul), o un menú (menu). En els menús i les llistes desordenades, els elements de la llista es mostren normalment amb vinyetes. En les llistes ordenades, en general es mostren amb un comptador ascendent a l'esquerra, com ara un número o una lletra.
<ol> L'Element HTML <ol> (o llista ordenada d'elements HTML) representa una llista ordenada d'elements. En general, els elements de la llista ordenada es mostren amb una numeració anterior, que pot ser de qualsevol forma, com números, lletres o números romans o fins i tot bales simples. Aquest estil numerat no està definit en la descripció HTML de la pàgina, sinó en la seva CSS associat, mitjançant la propietat list-style-type.
<p> L'element HTML <p> (o element HTML Paràgraf ) representa un paràgraf de text. Els paràgrafs solen estar representats en els mitjans visuals com a blocs de text que estan separats dels blocs adjacents per un espai en blanc vertical i/o una sagnia de primera línia. El paràgraf ha d'estar tancat al final del text utilitzant el format "<p> text </ p>" per col·locar el text entre el paràgraf. Els paràgrafs són elements de bloc.
<pre> L'element HTML <pre> (o text preformatat HTML) Representa el text amb format previ. El text dins d'aquest element en general es mostra en una font no proporcional ("espai senzill (monoespace)") tal com es presenta a l'arxiu. Els espais en blanc dins d'aquest element es mostran tal com s'han escrit.
<ul> L'element HTML (llista desordenada) <ul>  representa una llista desordenada d'elements, és a dir, un recull d'elements que no tenen un ordre numèric, i el seu ordre a la llista no té sentit. En general, els elements d'una llista desordenada es mostren amb una vinyeta, que pot ser de diverses formes, com un punt, un cercle o un quadrat. L'estil de la vinyeta no està definit en la descripció HTML de la pàgina, sinó en la seva CSS associada, mitjançant la propietat list-style-type.

Semàntica de text en línia

Utilitzeu la semàntica de text en línia HTML per definir el significat, l'estructura o l'estil d'una paraula, línia o porció de text.

Element Description
<a> The HTML Anchor Element (<a>) defines a hyperlink to a location on the same page or any other page on the Web. It can also be used (in an obsolete way) to create an anchor point—a destination for hyperlinks within the content of a page, so that links aren't limited to connecting simply to the top of a page.
<abbr> <p>I do <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr></p>
<b> L'element HTML <b> representa un fragment de text estilísticament diferent de text normal, sense transmetre cap importància o rellevància especial. S'utilitza típicament per a les paraules clau en un resum, noms de producte en els seus comentaris o altres unitats de text, la presentació típica seria en negreta. Un altre exemple del seu ús és per marcar l'oració principal de cada paràgraf d'un article.
<bdi> El element 'HTML <BDI> (o Element d'aïllament bidireccional ) Aïlla un fragment de text que podrie ser formatat en una direcció diferent d'un altre text fora d'aquest.
<bdo> L'element HTML <bdo> (o element HTML d'anul·lació bidireccional) s'utilitza per anul·lar la direccionalitat del text actual. Fa que la direccionalidad dels caràcters sigui ignorada en favor de la direccionalidad especificada.
<br> L'element HTML <br>  (de l'Anglès Line Break) produeix un salt de línia en el text (carriage-return). És útil per escriure un poema o una adreça, on la divisió de línies és significatiu.
<cite> L'Element HTML de citació (<cite>) representa una referència a un treball creatiu. Haurà de constar del títol d'una obra o una referència d'URL, que pot ser en forma abreujada d'acord amb les convencions que s'utilitzen per a l'addició de metadades citació.
<code> L'Element de Codi HTML (<code>) representa un fragment de codi informàtic. Per defecte, es visualitza en els navegador en el tipus de lletra per defecte d'espai sencill.
<data> L'element HTML <data> vincula un contingut donat amb una traducció llegible per màquina. Si el contingut és d'hora o relacionat amb dates, heu de fer servir time.
<dfn> L'Element HTML Definició (<dfn>) representa la instància de definició d'un terme.
<em> L'element HTML èmfasi <em> marca un text perque tingui un accent mes remarcable. L'element <em> es pot superposar-se, amb cada nivell de superposició indicar un major grau d'èmfasi.
<i> L'Element HTML <i> representa un rang de text que es desvia del text normal, per alguna raó, per exemple, termes tècnics, frases en llengües estrangeres, o pensaments de personatges de ficció. En general es mostra en cursiva
<kbd> L'element d'entrada de teclat HTML (<kbd>) , representa l'entrada de l'usuari i produeix un element en línia que apareix per defecte com a font d'espai senzill (monspace) en el navegador.
<mark> L'element HTML marca  (<mark>) representa el text ressaltat, és a dir, una extensió de text marcat per a finalitats de referència, per la seva rellevància en un context particular. Per exemple, pot utilitzar-se en una pàgina que mostra els resultats de cerca per ressaltar cada instància de la paraula buscada.
<q> L'Element HTML Cita (Quote) (<q>) indica que el text adjunt és una breu cita en línia. Aquest element està dissenyat per a cites curtes que no requereixen salts de paràgraf; per a cites llargues s'utilitza l'element blockquote.
<rb> (en-US)
<rp> L'element HTML <rp> s'utilitza per proporcionar un parèntesis alternatiu als navegadors que no suporten les notacions de ruby. Les notacions ruby estan per mostrar la pronunciació dels caràcters de l'Àsia oriental, com l'ús de furigana japonès o els caràcters Taiwainese bopomofo. L'element <rp> s'utilitza en el cas de manca de suport de l'element ruby el seu contingut té el que s'ha de mostrar per tal d'indicar la presència d'una notació de ruby, generalment entre parèntesis.
<rt> L'Element HTML <rt> abasta la pronunciació dels caràcters presentats en notacions ruby, que s'utilitzen per descriure la pronunciació dels caràcters de l'est asiàtic. Aquest element s'utilitza sempre dins d'un element ruby.
<rtc> L'Element HTML <rtc> abasta notacions semàntiques dels caràcters presentats en un ruby d'elements rb utilitzats a l'interior de l'element ruby. Els elements rb poden tenir tant la pronunciació (rt) com notacions semàntiques (rtc) .
<ruby> L'Element HTML <ruby> representa una notació ruby. Les notacions Ruby s'utilitzen per mostrar la pronunciació de caràcters asiàtics.
<s> L'Element HTML ratllat  (<s>) processa el text amb un ratllat, o una línia a través d'ell. Utilitzeu l'element <s> per representar coses que ja no són pertinents o no són exactes. No obstant això, <s> no és adequat per indicar edicions de documents; per això, utilitzar els elements del i ins, segons el cas.
<samp> L'element HTML <samp> és un element destinat a identificar la sortida de mostra d'un programa informàtic. Normalment es mostra en la font monotip predeterminada del navegador (com a Lucida Console).
<small> L'element HTML petit (<small>) fa que la mida de la font del text sigui d'una mida més petita (per exemple, de gran a mitjana o de petit a x-petit) fins a la mida mínima de la font del navegador. En HTML5, aquest element és reutilitzat per representar comentaris secundaris  i lletra petita, incloent els drets d'autor i el text legal, amb independència del seu estil en la presentació.
<span> L'element HTML <span> és un contenidor en línia genèric per a contingut textual, que no representa res essencial. Pot ser utilitzat per agrupar elements amb fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com lang. S'ha d'utilitzar només quan cap altre element semàntic sigui apropiat. <span> és molt semblant a un element div, però div és un element a nivell de bloc, mentre que un <span> és un element en línia.
<strong> L'element HTML fort (<strong>) dóna al text una gran importància, i en general es mostra en negreta.
<sub> L'Element HTML subíndex (<sub>) defineix un fragment de text que s'ha de mostrar, per raons tipogràfiques, més baix, i sovint més petit, que el tram principal del text.
<sup> L'Element HTML superíndex  (<sup>) defineix un fragment de text que s'ha de mostrar, per raons tipogràfiques, més alt, i sovint més petit, que el tram principal del text.
<time> L'element HTML <time> representa un temps en un rellotge de 24 hores o una data precisa en el calendari gregorià (amb informació opcional sobre el temps i la zona horària).
<u> L'Element HTML Subratllat (<u>) representa el text amb un subratllat, una línia sota la línia de base del seu contingut.
<var> L'Element HTML variable (<var>) representa una variable en una expressió matemàtica o un context de programació.
<wbr> L'element HTML oportunitat de ruptura de la paraula <wbr> representa una posició dins d'un text en el qual el navegador pot trencar opcionalment una línia, malgrat les seves regles de divisió de línies, no crearien una interrupció en aquest lloc.

Imatge i multimèdia

HTML permet utilitzar diversos recursos multimèdia, com imatges, àudio i vídeo.

Element Description
<area> El element HTML <area> defineix una regió dins d'una imatge, i, opcionalment, l'associa amb un Hyperlink. Aquest element s'utilitza només dins d'un element map.
<audio> L'element HTML <àudio> s'utilitza per inserir contingut de so en els documents. Pot contenir una o més fonts d'àudio, representat mitjançant l'atribut src o l'element source el navegador va a triar el més adequat.
<img> L'element HTML <img> representa una imatge en el document.
<map> L'element HTML <map> s'utilitza amb elements area  per definir un mapa d'imatge (un àrea d'enllaç que es pot clicar).
<track> L'element HTML <track> s'utilitza com un fill dels elements de mitjans - audio i video. Se li permet especificar pistes de text temporitzat (o dades basades en el temps), per exemple per gestionar automàticament els subtítols. Les pistes estan formatades en format WebVTT (arxius .vtt) - Web Video Text Tracks.
<video> L'element HTML <vídeo> s'utilitza per incrustar el contingut d'un vídeo en un document. L'element video conté una o més fonts de vídeo. Per especificar una font de vídeo, utilitzeu l'atribut src o l'element source; el navegador escollirà el més adequat.

Contingut incrustat

Més enllà dels continguts multimèdia HTML, es pot incloure moltes altres continguts, encara que no sempre és fàcil d'interactuar amb ells.

Element Description
<embed> L'Element HTML <embed> representa un punt d'integració per a una aplicació externa o contingut interactiu (en altres paraules, un plug-in).
<iframe> L'element HTML Marc en Línia (<iframe>) representa un context de navegació imbricada, la incrustació efectiva d'una altra pàgina HTML a la pàgina actual. En HTML 4.01, un document pot contenir un head i un body o un head i un conjunt de marcs, però no tots dos un body i un conjunt de marcs.  No obstant això, un <iframe> es pot utilitzar dins  del cos d'un document normal. Cada context de navegació té el seu propi historial de sessió i document actiu. El context de navegació que conté el contingut incrustat es diu context de navegació dels pares. El context de navegació de nivell superior (que no té pare) és normalment la finestra del navegador.
<object> L'Element HTML objecte incrustat (<object>) representa un recurs extern, que pot ser entès com una imatge, un context de navegació niada, o un recurs per ser manejat per un complement.
<param> L'element HTML <param> (o element HTML de paràmetre ) defineix paràmetres per object.
<picture> L'element HTML <picture> és un contenidor utilitzat per especificar diversos elements source per a una determinada img continguda en el mateix. El navegador triarà la font més adequada d'acord amb el disseny actual de la pàgina (les restriccions del quadre en el qual apareixerà la imatge) i el dispositiu en el qual es mostrarà (per exemple, un dispositiu normal o HiDPI).
<portal> (en-US)
<source> L'element HTML <source> especifica múltiples recursos multimèdia, ja sigui per l'element picture, audio o video. És un element buit. S'utilitza comunament per servir el mateix contingut multimèdia en múltiples formats suportats pels diferents navegadors.

Scripts

Element Description
<canvas> L'element HTML <canvas> es pot utilitzar per dibuixar gràfics a través de seqüències d'ordres (normalment JavaScript). Per exemple, es pot utilitzar per dibuixar gràfics, fer composicions de fotos o fins i tot realitzar animacions. Pots (i has de) proporcionar contingut alternatiu dins del bloc <canvas>. Aquest contingut es representarà tant en navegadors antics que no suporten canvas com en navegadors amb  JavaScript desactivat.
<noscript> L'Element HTML <noscript> defineix una secció d'HTML per inserir si un tipus de script a la pàgina no és compatible o si scripting està actualment desactivat en el navegador.
<script> L'element <script> (o element HTML script "Seqüència de comandaments" ) s'utilitza per inserir o fer referència a un script executable dins d'un document HTML or XHTML.

Edits

Element Description
<del> L'Element HTML text eliminat (<del>) representa un rang de text que ha estat esborrat d'un document. Aquest element és sovint (però no necessàriament) reproduït amb el text ratllat.
<ins> L'Element HTML <ins> (o HTML inserit text)  HTML representa un rang de text que s'ha afegit a un document.

Contingut de la Taula

Son un conjunt d'elements que estàn fets específicament per manejar dades tabulars.

Element Description
<caption> L'element HTML <caption>  (o Element HTML llegenda de la taula) representa el títol d'una taula. Tot i que sempre és el primer descendent d'un element table, el seu disseny, utilitzant CSS, podrà col·locar-la en altres llocs, en relació amb la taula.
<col> L'Element HTML taula de columna (<col>) defineix una columna d'una taula i s'utilitza per definir la semàntica comú en totes les cèl·lules comunes. En general es troba dins d'un element colgroup.
<colgroup> L'Element HTML Grup de columnes de taula  (<colgroup>) defineix un grup de columnes dins d'una taula.
<table> L'Element HTML Taula (<table>) representa dades tabulars, és a dir, informació expressada a través d'una taula de dades bidimensionals.
<tbody> L'Element HTML Cos de la Taula (<tbody>) defineix un o més elements tr de dades de fileres que dona cos a l'element table que és el seu pare  (si no hi ha altres elements, els elements <tr> són fills immediats d'aquest element taula.) en combinació de si hi ha elements que puguin precedir com thead i/o tfoot, <tbody> proporciona informació semàntica  addicional per a dispositius com ara impressores i pantalles. D'els elements fills de la taula pare, <tbody> representa el contingut en el cual, quan més llarg sigui d'una pàgina, més probable serà que difereixi per a cada pàgina impresa; mentre que el contingut de thead i tfoot serà el mateixa o semblant per a cada pàgina impresa. Com a mostra, <tbody> permetrà el desplaçament independent dels elements thead, tfoot i caption del mateixa element pare table. Recordeu que a diferència dels elements <thead>, <tfoot> i <caption>, múltiples elements <tbody> són acceptats (si consecutiu), permetent que les files de dades de taules llargues puguin ser dividides en diferents seccions, cadascuna amb un format separat si és necessari.
<td> L'element HTML cel·la de Taula (<td>) defineix una cel·la d'una taula que conté dades. Participa en el model de taula.
<tfoot> L'Element HTML Peu de Taula  (<tfoot>) defineix un conjunt de files que resumeixen les columnes de la taula.
<th> L'element HTML cel·la de capçalera de la taula <th> defineix una cel·la com a capçalera d'un grup de cel·les de la taula. La naturalesa exacta d'aquest grup es defineix pels atributs scope i headers.
<thead> L'Element HTML Capçalera de Taula (<thead>) defineix un conjunt de files que defineixen el capçalera de les columnes de la taula.
<tr> L'element HTML fila de taula <tr> defineix una fila de cel·les d'una taula. Aquests poden ser una barreja de l'elements.td i th.

Formularis

Element Description
<button> L'element HTML <button> representa un botó que es premi.
<datalist> L'Element HTML Datalist (<datalist>) conté un conjunt d'elements option que representen els valors disponibles per a altres controls.
<fieldset> L'element HTML <fieldset> s'utilitza per agrupar diversos controls així com etiquetes (label) dins d'un formulari web.
<form> L'element HTML <form> representa una secció del document que conté controls interactius per presentar informació a un servidor web.
<input> L'element HTML <input> s'utilitza per crear controls interactius per als formularis basats en la web per tal d'acceptar dades de l'usuari. El funcionament d'un <input> varia considerablement en funció del valor del seu atribut type. L'element és un dels més potents i complexos en HTML a causa del gran nombre de combinacions de tipus d'entrada i atributs.
<label> L'Element HTML Label (<label>) representa un títol en una interfície d'usuari. Pot estar associat amb un control o bé col·locant l'element de control a l'interior de l'element <label>, o mitjançant l'ús de l'atribut for. Aquest control es diu el control labeled de l'element etiqueta. Una entrada pot estar associada amb diverses etiquetes.
<legend> L'Element HTML <legend> (o HTML llegenda element de camp) representa un títol per al contingut del se element principal  fieldset.
<meter> L'Element HTML <meter> representa un valor escalar dins d'un rang conegut o un valor fraccionari.
<optgroup> En un formulari web, l'element HTML <optgroup> crea una agrupació d'opcions dins d'un element select.
<option> En un formulari web, l'element HTML <option> s'utilitza per crear un control que representa un element dins d'un select, un optgroup o un element d'HTML5 datalist.
<output> L'element HTML <output> representa el resultat d'una acció de càlcul o  d'usuari.
<progress> L'Element HTML <progress> s'utilitza per veure l'avenç de realització d'una tasca. Encara que els detalls de com es visualitza es deixa en mans del desenvolupador del navegador, normalment es mostra com una barra de progrés. Es pot utilitzar Javascript  per manipular el valor de la barra de progrés.
<select> L'element HTML seleccionar (<select>)  és un control que mostra un menú d'opcions. Les opcions del menú estan representades per elements option, que es poden agrupar per elements optgroup. Les opcions poden ser pre-seleccionades per l'usuari.
<textarea> L'element HTML <textarea> representa un control d'edició de text  multi-línia sense format.

Elements Interactius

Element Description
<details> L'element HTML <details>  s'utilitza com un widget divulgatiu de la qual l'usuari pot recuperar informació addicional.
<dialog> L'element HTML <dialog> representa un quadre de diàleg o un altre component interactiu, tal com un inspector o finestra.  Els elements <form>  poden integrar-se dins d'un diàleg especificant l'atribut method="dialog". Quan s'envia un formulari, el diàleg es tancat amb un atribut returnValue establert en el valor del botó d'enviament utilitzat.
<menu> L'element HTML <menu> representa un grup d'ordres que l'usuari pot realitzar o activar. Això inclou tant llistes com menús, que poden aparèixer a la part de dalt de la pantalla, com també menús de context, com les que poden aparèixer sota d'un botó després d'haver fet click.
<summary> L'element HTML <summary> s'utilitza a manera de resum, el títol o la llegenda per al contingut d'un element details.

Components Web

Aquests elements es defineixen en la World Wide Web Consortium (W3C) Collecció d'especificacions Components Web en lloc de l'especificació HTML.

Element Description
<content> L'element HTML <content> s'utilitza a l'interior de Shadow DOM como un insertion point. No està destinat a ser utilitzat en HTML ordinari. S'utilitza amb components Web Components. Ara s'ha reemplaçat per l'element <slot>.
<decorator>
<shadow> L'element HTML <shadow> s'utilitza com una ombra DOM insertion point. És possible utilitzar-ho si s'han creat múltiples arrels d'ombra sota una ombra d'acollida. No és útil en HTML ordinari. S'utilitza amb Components Web (Web Components).
<slot> (en-US)
<template> HTML

Elements Obsolets y desaprovats

Alguns vells elements HTML van ser desaprovats i el seu ús està totalment desaconsellat. Mai els ha d'utilitzar per un nou projecte i canviar-los en vells projectes. S'enumeren aquí, unicament, per informació.

Element Description
<acronym> L'element HTML acrònim  (<acronym>) permet als autors indicar clarament una seqüència de caràcters que componen un acrònim o l'abreviatura d'una paraula. Aquest element s'ha eliminat en HTML5. Utilitzar l'element abbr.
<applet> L'element HTML Applet (<applet>) identifica la inclusió d'un applet de Java .
<basefont> L'element HTML basefont (<basefont>) estableix una mida per defecte de font per a un document. Llavors la mida de la font pot ser variada en relació a la mida de la font base utilitzant l'element font.
<bgsound> L'element HTML So de Fons (<bgsound>) és un element d'Internet Explorer que associa un so de fons amb una pàgina.
<big> L'Element HTML gran (<big>) fa que la mida de la lletra del text sigui d'una mida més gran (per exemple, de petites a mitjanes, o de grans a x-gran) fins a la mida de la font màxima del navegador.
<blink> L'element HTML parpelleig (<blink>) és un element no estàndard que fa que el text adjunt parpellegi lentament.
<center> L'element HTML Centre (<center>) és un element a nivell de bloc que pot contenir paràgrafs i altres elements a nivell de bloc i en línia. Tot el contingut d'aquest element és centrat horitzontalment dins del seu element contenidor (en general, body).
<content> L'element HTML <content> s'utilitza a l'interior de Shadow DOM como un insertion point. No està destinat a ser utilitzat en HTML ordinari. S'utilitza amb components Web Components. Ara s'ha reemplaçat per l'element <slot>.
<dir> L'element HTML directori  (<dir>) representa un directori, és a dir, una col·lecció de noms d'arxiu.
<font> L'Element HTML Font (<font>) defineix la mida de font, color i cara del seu contingut.
<frame> <frame> és un element HTML que defineix una àrea particular en la qual es pot visualitzar un altre document HTML. Un marc s'ha d'utilitzar dins d'un frameset.
<frameset> L'element HTML <frameset> es un contenidor d'elements frame.
<hgroup> L'Element HTML <hgroup> (Element HTML Encapçalaments de Grup) representa l'encapçalament d'una secció. Defineix un sol títol que participa en l'esquema del document com l'encapçalament de la secció implícit o explícit, a la qual pertany.
<image> L'element HTML <image> era un element experimental dissenyat per mostrar les imatges. Mai es va aplicar i la norma es la utilització del element img.
<isindex> <Isindex> és un element HTML obsolet que posa un camp de text en una pàgina per consultar el document. <Isindex> proporcionava una sola entrada de text de línia per ingressar una cadena de consulta. Quan s'envia, el servidor retorna una llista de pàgines que coincideixin amb la consulta. El suport depenia tant del navegador com del servidor per respondre a la consulta.
<keygen> L'element HTML <keygen> existeix per facilitar la generació de material clau, i la presentació de la clau pública com a part d'un formulari HTML. Aquest mecanisme està dissenyat per funcionar amb sistemes de gestió de certificats basats en web. S'espera que l'element <keygen> s'utilitzi en un formulari HTML juntament amb una altra informació necessària per construir una sol·licitud de certificat, i que el resultat del procés serà un certificat signat.
<listing> L'Element HTML Llistat (<listing>) processa el text entre les etiquetes d'inici i fi sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font monospaced. L'estàndard HTML 2 recomana que les línies no es trenquin quan no superin els 132 caràcters.
<marquee> L'element HTML <marquee> s'utilitza per inserir una àrea de desplaçament de text.
<menuitem> L'element HTML <menuitem> representa un comando que un usuari és capaç d'invocar a través d'un menú emergent. Això inclou menús contextuals, així com menús que es poden adjuntar a un botó de menú.
<multicol> L'element HTML <multicol> era un element experimental dissenyat per permetre dissenys de diverses columnes. Mai va arribar a tenir un tiratge significatiu i no s'implementa en els navegadors més importants.
<nextid> L'element HTML <nextid> és obsolet, que va servir per habilitar l'eina de disseny web NeXT per generar etiquetes NAME automàtiques per als seus ancoratges. Va ser generat per aquesta eina d'edició web automàticament i no s'havia d'ajustar o introduir manualment. Aquest element té la distinció de ser el primer element en convertir-se en una de les "etiquetes perdudes" en ser eliminat de les DTD oficials de les versions HTML. També és probablement un dels menys entesos de tots els elements HTML primerenque
<nobr> L'element HTML <nobr> impedeix que un text es trenqui automàticament en una nova línia, per la qual cosa es mostra en una línia llarga i pot ser necessari desplaçar-se. Aquesta etiqueta no és HTML estàndard i no ha d'utilitzar-se. En el seu lloc, utilitzi la propietat CSS white-space de la següent manera:
<noembed> L'element <noembed> és una forma obsoleta i no estàndard per proporcionar contingut alternatiu o de "reserva" per als navegadors que no suporten l'element embed o no són compatibles amb contingut incrustat (embedded content) que un autor desitji usar. Aquest element va ser desaprovat en HTML 4.01 i anteriorment en favor de object. El contingut de reserva ha de ser inserit entre les etiquetes d'obertura i tancament de object.
<noframes> L'element HTML <noframes> s'utilitza per donar suport als navegadors que no són capaços de suportar elements frame  o està configurats per a fer-ho.
<plaintext> L'element HTML text sense format  (<plaintext>) fa que tot el que ve després de l'etiqueta inicial sigui text sense format, sense interpretar res d'HTML. No té etiqueta de tancament, ja que tot el que ve després es considera text sense format.
<rb> (en-US)
<rtc> L'Element HTML <rtc> abasta notacions semàntiques dels caràcters presentats en un ruby d'elements rb utilitzats a l'interior de l'element ruby. Els elements rb poden tenir tant la pronunciació (rt) com notacions semàntiques (rtc) .
<shadow> L'element HTML <shadow> s'utilitza com una ombra DOM insertion point. És possible utilitzar-ho si s'han creat múltiples arrels d'ombra sota una ombra d'acollida. No és útil en HTML ordinari. S'utilitza amb Components Web (Web Components).
<spacer> L'element HTML<spacer> s'utilitza per a la inserció d'espais en blanc en les pàgines web. Va ser creat per Netscape per aconseguir el mateix efecte de disseny d'una imatge GIF d'un sol píxel, la qual cosa era utilitzada per els dissenyadors web per afegir espais en blanc en les pàgines web, sense arribar a utilitzar un GIF. No obstant això <spacer> no està suportat per qualsevol navegador, els mateixos efectes es poden crear amb diverses regles CSS. En aplicacions de Mozilla, el suport a aquest element es va eliminar a 2.0. Per tant l'ús de <spacer> és innecessària.
<strike> L'Element HTML ratllat (<strike>) representa el text amb un ratllat o una línia a través d'ell. Aquest element és obsolet en HTML5. Utilitzar el del en el seu lloc si l'element està marcant una edició (text eliminat), altrament utilitzar l'element s.
<tt> L'element HTML de text teletip (<tt>) produeix un element en línia que es mostra amb la font monotip predeterminada del navegador. Aquest element tenia la intenció de donar un estil de text com es mostrar en una pantalla d'amplada fixa, tal com un teletip. Probablement és més comú mostrar el tipus d'amplada fixa utilitzant l'element code.
<xmp> L'Element HTML Exemple  (<xmp>) processa el text entre les etiquetes d'inici i de finalització sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font de pas fix. L'especificació HTML2 va recomanar que hauria de ser suficientment àmplia per permetre 80 caràcters per línia.