<footer>

L'element HTML <footer> representa un peu de pàgina en la seva secció de contingut més proper o la secció de l'element arrel. Un peu de pàgina sol contenir informació sobre l'autor de la secció, les dades de drets d'autor o enllaços a documents relacionats.

Notes d'ùs:

  • la informació que s'inclou sobre l'autor en un element <address> també es pot incloure en un element
    <footer>.
  • L'element <footer> no es un secció de contingut i, per tant, no introdueix una nova secció en l'esquema (outline).
Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic, però no amb <footer> o descendents <header>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic. Recordeu que un element <footer> no ha de ser un descendent d'un element <address>, <header> o un altre <footer>
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<footer>
  Some copyright info or perhaps some author info for an &lt;article&gt;?
</footer>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<footer>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<footer>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Veure