<hr>

L'element HTML <hr> representa un trencament temàtic entre els elements a nivell de paràgraf (per exemple, un canvi d'escena en una història, o un canvi de tema amb una secció). En versions prèvies d'HTML, es representava amb una regla horitzontal. Encara es pot mostrar com una regla horitzontal en els navegadors visuals, però ara es defineix en termes semàntics, en lloc de termes de presentació.

Per canviar l'aspecte de la regla o buits entre ell i els paràgrafs, utilitzeu els fulls d'estil en cascada (CSS).

Categories de contingut Contingut dinàmic.
Contingut permès Cap, és un empty element (en-US).
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici, però no una etiqueta de tancament .
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLHRElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

align This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Defineix l'alineació de la regla a la pàgina. Si no s'especifica cap valor, el valor per defecte es left.
color This API has not been standardized.
Defineix el color de la regla mitjançant el nom del color o el valor hexadecimal.
noshade  This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Estableix que la regla no ombrejat.
size  This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Estableix l'alçada de la regla en píxels.
width  This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Defineix la longitud de la regla a la pàgina mitjançant un valor en píxels o percentatge.

Exemple

<p>This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.</p>

<hr>

<p>This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.
  This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.</p>

Sortida del codi HTML anterior:

This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text.


This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<hr>' in that specification.
Living Standard Definició de l'element hr
HTML Living Standard Living Standard Suggerit la representació per defecte de l'element hr
HTML5
The definition of '<hr>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<hr>' in that specification.
Recommendation Els atributs align, noshade, size i width estan desaprovats

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure