<select>

Sumari

L'element HTML seleccionar (<select>)  és un control que mostra un menú d'opcions. Les opcions del menú estan representades per elements <option>, que es poden agrupar per elements <optgroup>. Les opcions poden ser pre-seleccionades per l'usuari.

Contingut d'ùs

Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, i contingut interactiu, enumerat, etiquetable, reiniciable, i enviable de elements asociats a formularis
Contingut permès Zero o més elements <option> o <optgroup>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com la final són obligatories
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

autofocus HTML5 (en-US)
Aquest atribut permet especificar que un control de formulari ha de tenir el focus d'entrada quan es carrega la pàgina, llevat que l'usuari el redefineixi, per exemple escrivint en un control diferent. Només un element de formulari en un document pot tenir l'atribut autofocus, el qual és un valor booleà.
disabled
Aquest atribut booleà indica que l'usuari no pot interactuar amb el control. Si no s'especifica aquest atribut, el control hereta la seva configuració des de l'element que ho conté, per exemple fieldset; si no hi ha cap element que ho conté amb l'atribut disabled establert, llavors el control està enabled.
form HTML5 (en-US)
L'element formulari en el qual està associat l'element select (el seu "formulari propietari"). Si s'especifica aquest atribut, el seu valor ha de ser l'ID d'un element formulari en el mateix document. Això li permet col.locar elements select en qualsevol lloc dins d'un document, no només com descendents dels seus elements de formulari.
multiple
Aquest atribut booleà indica que es poden fer seleccions múltiples a la llista. Si no s'especifica, llavors només una opció pot ser seleccionada alhora.
name
El nom del control.
required HTML5 (en-US)
Un atribut booleà que indica que una opció amb un valor de cadena no buida ha d'està seleccionat.
selected
Un atribut booleà el qual indica que una opció específica es pot seleccionar inicialment.
size
Si el control es mostra com un quadre de llista desplegable, aquest atribut representa el nombre de files en la llista que han de ser visibles alhora. Els navegadors no estan obligats a presentar un element de selecció com un quadre de llista desplegable. El valor per defecte és 0.
Nota Firefox: D'acord amb l'especificació d'HTML 5, el valor per defecte per a la mida ha de ser 1; No obstant això, en la pràctica, s'ha trobat que això trenca alguns llocs web, i cap altre navegador actualment té això, pel que Mozilla ha optat per seguir retornant 0, de moment amb Firefox.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLSelectElement.

Exemples

<!-- The second value will be selected initially -->
<select name="select">
  <option value="value1">Value 1</option>
  <option value="value2" selected>Value 2</option>
  <option value="value3">Value 3</option>
</select>

Resultat

Notes

El contingut d'aquest element és estàtic i no editable.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML5
The definition of '<select>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<select>' in that specification.
Recommendation  
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) [3] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut required (Yes) 4.0 (2.0) 10 (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) [1] 1.0 (1.0) [2] (Yes) (Yes) (Yes)
atribut required (Yes) 4.0 (2.0) No support (Yes) (Yes)

 

[1]En l'aplicació del navegador per Android 4.1 (i possiblement versions posteriors), hi ha un error en el qual el triangle indicador de menú al costat d'un <select> no es mostrarà si un estil background (en-US), border (en-US) o border-radius (en-US) s'aplica a <select>.

[2] Firefox per a Android, per defecte, fixa un gradient background-image (en-US) en tots els elements <select multiple>. Això es pot desactivar usant background-image: none.

[3] Històricament, Firefox ha permès que els esdeveniments del teclat i ratolí es generin des de l'element <opció> fins l'element pare <select>. Això no succeeix en Chrome, encara que aquest comportament és incoherent en molts navegadors. Per a una millor compatibilitat web (i per raons tècniques), quan Firefox està en modalitat multi-procés l'element <select> es mostra com una llista desplegable. El comportament és sense canvis si <select> es mostra en línia i té l'atribut multiple definit o un atribut size ajustat a més de 1. En lloc d'observar esdeveniments en elements <option>, heu d'estar atents en els esdeveniments change (en-US) en <select>. Veure errada 1090602 per a més informació.

Tant Chrome com Safari ignoren border-radius (en-US) en elements <select> a menys que es reemplaci -webkit-appearance (en-US) a un valor apropiat.

Veure