itemid

L'atribut global itemid és l'identificador únic i global d'un element.  Els atributs itemid només es poden especificar en els elements que tenen tant els atributs itemscope com itemtype. A més, el itemid només es pot especificar en elements amb un atribut itemscope de qui el corresponent itemtype es refereix o defineix un vocabulari que suporta identificadors globals.

El vocabulari dels itemtype's donarà el significat exacte d'un identificador global definit dins del vocabulari. El vocabulari definirà si diversos elements amb el mateix identificador global poden coexistir i, si se'ls permet, de com manejar els elements amb el mateix identificador.

Nota: La definició de Whatwg.org d'un itemid diu que ha de ser una adreça URL. Això no sembla ser el cas, com mostra el següent exemple. Més aviat la definició de facto és que un itemid és un identificador únic, de manera que un URN és apropiat. Aquesta inconsistència reflecteix, sens dubte, el caràcter incomplet de l'especificació de Microdata.

Exemple

HTML

<dl itemscope
    itemtype="http://vocab.example.net/book"
    itemid="urn:isbn:0-330-34032-8">
<dt>Title <dd itemprop="title">The Reality Dysfunction
<dt>Author <dd itemprop="author">Peter F. Hamilton
<dt>Publication date
<dd><time itemprop="pubdate" datetime="1996-01-26">26 January 1996</time> </dl>

Estructuració de les dades

itemscope itemtype: itemid
http://vocab.example.net/book: urn:isbn:0-330-34032-8
itemprop title The Reality Dysfunction
itemprop author
Peter F. Hamilton
itemprop pubdate 1996-01-26

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
itemid   WG Nota - Ja no s'està desenvolupant activament

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure