<span>

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

{{HTMLRef}}

Phần tử <span> HTML là một bộ chứa nội tuyến chung cho nội dung cụm từ, vốn không đại diện cho bất cứ điều gì. Nó có thể được sử dụng để nhóm các thành phần cho mục đích tạo kiểu (sử dụng các thuộc tính {{htmlattrxref ("class")}} hoặc {{htmlattrxref ("id")}}) hoặc vì chúng chia sẻ các giá trị thuộc tính, như {{htmlattrxref ( "lang")}}. Nó chỉ được sử dụng khi không có yếu tố ngữ nghĩa nào khác phù hợp. <span> rất giống với phần tử {{HTMLE bổ sung ("div")}}, nhưng {{HTMLEuity ("div")}} là phần tử cấp khối trong khi <span> là phần tử nội tuyến.

{{EmbedInteractiveExample("pages/tabbed/span.html", "tabbed-shorter")}}
Content categories Flow content, phrasing content.
Permitted content Phrasing content.
Tag omission {{no_tag_omission}}
Permitted parents Any element that accepts phrasing content, or any element that accepts flow content.
Implicit ARIA role No corresponding role
Permitted ARIA roles Any
DOM interface {{domxref("HTMLSpanElement")}} (before {{glossary("HTML5")}}, the interface was {{domxref("HTMLElement")}})

Attributes

This element only includes the global attributes.

Example

Example 1

HTML

<p><span>Some text</span></p>

Result

{{EmbedLiveSample('Example_1')}}

Example 2

HTML

<li><span>
    <a href="portfolio.html" target="_blank">See my portfolio</a>
</span></li>

CSS

li span {
  background: gold;
 }

Result

{{EmbedLiveSample('Example_2')}}

Specifications

Specification Status Comment
{{SpecName('HTML WHATWG', 'text-level-semantics.html#the-span-element', '<span>')}} {{Spec2('HTML WHATWG')}}
{{SpecName('HTML5 W3C', 'textlevel-semantics.html#the-span-element', '<span>')}} {{Spec2('HTML5 W3C')}} The {{glossary("DOM")}} interface is now {{domxref("HTMLSpanElement")}}.
{{SpecName('HTML4.01', 'struct/global.html#edef-SPAN', '<span>')}} {{Spec2('HTML4.01')}}

Browser compatibility

{{Compat("html.elements.span")}}

See also

  • HTML {{HTMLElement("div")}} element