<font>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'Element HTML Font (<font>) defineix la mida de font, color i cara del seu contingut.

Nota d'ùs: 

No utilitzeu aquest element! Encara que una vegada normalitzat en HTML 3.2, va ser desaprovat en HTML 4.01, al mateix temps que tots els elements relacionats només amb l'estil , llavors obsolets en HTML5.

A partir d'HTML 4, HTML no transmet més informació d'estil (fora de l'element <style>} o l'atribut style de cada element). Per a qualsevol nou desenvolupament de la web, l'estil ha de ser escrit utilitzant només CSS .

El comportament anterior de l'element <font> es pot aconseguir, i fins i tot millorar el control, mitjançant les propietats CSS CSS Fonts .

Atributs

Com tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb el atributs globals .

color
Aquest atribut estableix el color del text utilitzant un color amb un nom o un color especificat en el format hexadecimal #RRGGBB.
face
Aquest atribut conté una llista separada per comes d'un o més noms de tipus de lletra. L'estil per defect en el text del document es representa amb el primer tipus de lletra que és compatible amb el navegador del client. Si no hi ha tipus de lletra que figuri instal·lat en el sistema local, el navegador utilitza per defecte una font proporcional o d'amplada fixa per aquest sistema.
size
Aquest atribut especifica la mida de la font, ja sigui com un valor numèric o relatiu. Els valors numèrics s'estenen d'1 a 7 sent 1 el més petit i 3 el valor predeterminat. Es pot definir l'ús d'un valor relatiu, com 2 o -3, que s'estableix en relació amb el valor de l'atribut  size de l'element  <basefont>, o relatiu a 3, el valor per defecte, si no n'hi ha cap.

Interfície DOM

Aquest element implementa la Interfície HTMLFontElement (en-US).

Notes de Gecko

Abans de Gecko 15,0 (Firefox 15.0 / Thunderbird 15.0 / SeaMonkey 2.12), Gecko no sabia gestionar correctament els valors fora de límits de l'atribut size ; no acceptava cap valor fora de límits per mides relatives. Ara trunca correctament aquests en el rang de -10 a +10.

Gecko 15,0 elimina també el suport als atributs font-weight i point-size  en l'element <font>; aquests eren no-estàndard i Gecko era l'únic motor que els donava suport